شنبه - ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
صفحه اصلی >> مقالات >> اجتماعی >> رابطه دختر و پسر در محدوده اسلام( نوشته:دانش آموختگان موسسه امام جعفر صادق(ع) شاهرود)

رابطه دختر و پسر در محدوده اسلام( نوشته:دانش آموختگان موسسه امام جعفر صادق(ع) شاهرود)

روابط پنهانی دختروپسر وآزادی ومعاشرت های بی قید وشرط آنها سبب فساد و بزهکاری های اجتماعی وافزایش آمار طلاق وگسستگی خانواده ها می شود. همان طور که در کشورهای غربی این اتفاق افتاده و نتیجه ای جزء بالا رفتن آمارطلاق وفرزندان نامشروع درپی نداشته است.

چرا که دختری وپسری که قبل از ازدواج باهم روابط پنهانی وعاشقانه داشته اند.مطمئناً پس ازازدواج باهمسر حقیقی خود نمی توانند روابط عاطفی وصمیمی داشته باشند.

زیرا ازسویی تجربیات گذشته خود را به یاد می آورند وبامقایسه بین همسر فعلی ودوست قبلی خود لطمه ی بزرگ درهمان اوایل زندگی به آنها وارد خواهد شد وازسوی دیگر اگرهمسرش متوجه ارتباط اودرگذشته با فرد دیگری شود.ممکن است ازدامه زندگی با اوصرفه نظرکند.

ازهمین رو بر پدران ومادران لازم است ، که محیطی گرم وصمیمی وبدون اضطراب وتشویشی برای جوانشان به وجود آورند. که فرزند عشق و محبت واقعی را درخانواده پیدا کند نه دربیرون خانه وارتباط با جنس مخالف آن هم روابطی که فقط ازروی احساسات و موی وهوس زودگذر وموقتی است.

و سرانجامی جزء بدبختی وبد نامی برای خود وخانواده در پی نخواهد داشت.

واژگان کلیدی: روابط.اسلام.تربیت.شخصیت.بزهکاری

  1. مقدمه:

ازمنظراسلام تمام ارتباطها باید ازاصول وقواعدی پیروی کند تا مهروامضای شریعت برآن زده شود. چرا که اسلام میخواهد .

اولاً: پایه های خانواده با این روابط آسیب جدی نبیند.

ثانیاً: ضررها ومفسده های اخلاقی برای افراد جامعه به وجود نیاید .

ثالثاً :جامعه سرشار ازکار وفعالیت شود.

پس براین اساس روابط دختر و پسر اگر به معنای ارتباط عاطفی وصمیمی وبه قصد لذت باشد قطعاً یکی ازمحرومات است واگرصرورتی ندارد حتی الامکان باید ازآن جلوگیری شود.

مگردرموارد استثنایی که عاری ازهرگونه مفسده ومصالح ویژه ازقبیل مباحثات علمی وروابط خانوادگی که ارتباط اجتماعی راتقویت میکند که البته منافع ما دی ومعنوی را هم درپی داشته باشد. مجاز است ومانعی ندارد.

لذا اسلام اصل ارتباط راممنوع نمی داند بلکه روابط راهدفمند وروش مند نموده است.

۲.آثارسوء روابط دختر وپسر.

دشمنان اسلام به دلیل اینکه اسلام همیشه با منابع نامشروع و نادرست آنها مخالف بوده و با آن مبارزه کرده سرستیز با این مکتب انسان ساز داشته وازهیچ راهی برای نابودی آن کوتاهی نکردند.

مطرح شدن اسلام به عنوان مکتبی رهایی بخش وعدالت خواه که میتواند منشاء پرکردن خلع معنوی انسان باشد. استبکار جهانی را سخت خشمگین نموده است.

اما طلوع اسلام که ازمشرق ایران تجلی یافت آنان را به تلاش و تکاپوی مضاعف واداشت تابا توطئه های شیطانی خود،ازجمله انزوای سیاسی –اقتصادی انقلاب را ازحرکت روبه رشد بازدارند.

اما ازآنجایی که از همه این راه ها نا امید شدند دست به توطئه جدید زدند وتهاجم فرهنگی همه جانبه ای راعلیه انقلاب اسلامی ایران شروع کردند ومناسب ترین قشر رابرای نقشه های شیطانی خود جوانان دیدند.

هدف آنان ازاین کار نابود کردن فرهنگ اصیل اسلامی وارزش های بلند انقلاب وجایگزین نمودن فرهنگ منحط غربی بود.

زیرا با تحقق این هدف به تمام اهداف شوم خود دست می یافتند یکی ازاین روش ها روابط دختر وپسر است چرا که این روابط باعث کشیده شدن جوانان به فساد و تباهی ودور شدن از ارزش های انقلاب میشود واین همان چیزی که دشمنان میخواهند.

لذا دوران جوانی که حدوداً از ۱۶ سالگی شروع میشود دارای ویژگی های خاصی است که جوانان و خانواده های آن ها باید اهمیت و نقش حیاتی آن را بشناسند. چرا که یکی از ویژگی های خاص این دوران که هرجوانی باید به آ‌ن توجه داشته باشد بیدار شدن غرایز جنسی است.

که جوانان رامتمایل به جنس مخالف میکند، و اگر به طور صحیح این غریزه اشباع نشود جوان را به انحطاط وتباهی می کشاند.

ازهمین رو روابط دختروپسر ممکن است با یک نگاه شهوت انگیز وآلوده شروع شود وبا لبخند وگفتگو تداوم یابد.وزمینه را برای رابطه های بعدی فراهم سازد وبه این صورت زمینه گناه به وجود آید.

لذا.اسلام روابط نامشروع دختروپسر که با دوستی آغاز میشود راممنوع کرده وگفته شده که هنگام برخورد بانامحرم نقوای الهی پیشه کنید.چرا که روابط جنسی غیر مشروع که گاهی به تجاوزات جنسی منجر میشود.

درابتدا بانگاه شهوت آلوده وصحبت های شهوتی آغاز میشود.وباعث رواج فشحا درجامعه میشود. ازاین رودراین پژوهش سعی شده است به برخی آثار سوء روابط نامشروع دختر وپسر اشاره شود.

۱-۲- تباهی شخصیت:

شخصیت هر فرد محبوب ترین پدیده درنزد اوست از این رو غریزه حب ذات که ودیه الهی در وجود انسان است وآدمی را از انحرافات مصون نگه میدارد. و باعث میشود در برابر هرعملی که شخصیت او را تهدید میکند واکنش نشان دهد.

درمقابل تحقیقر شخصیتش ناراحت شده و احساس پوچی وذلت ودرمقابل تکریم شخصیتش در درون احساس ارزش وعظمت وبزرگی کند وکسی که دردرون احساس بزرگی وعزت نماید هیچ گاه آلوده به گناه نمی شود. حتی به گناهان یورش می برد.

ازاین رو کسانی که برای رسیدن به ارزش های زندگی تلاش کنند. شخصیت شایسته به دست می آورند ودردنیا وآخرت کامروا وخوشبخت خواهند شد.

ولی افرادی که دردنیا مسامحه کاری میکنند. وعمرخود را به پوچی وبطالت میگذارند. وبرای رسیدن به ارزش های زندگی تلاشی نمیکنند.

شخصیت انسانی خود را زیر پا میگذارنند. وسرانجام بد بخت می شوند.

قرآن کریم می فرماید.

«انا جعلنا ما علی الارض زنیه لها لنبلوهم ایهم احسن عملاً »

ماآنچه را روی زمین است زینت آن قرار د ادیم تا آن ها را بیازماییم که کدامشان بهترعمل میکنند.[۱]

لذا اگر جامعه ای میخواهد سالم باشد وبه تمام آمال وآرزوها وارزش های واقعی خود دست یابد باید نسلی پاک وسالم داشته باشد.

جوانانی که دردرون احساس بزرگی وتکریم کنند. زیرا کسی که به شخصیت خود احترام میگذارد. گناه نمی کند. حتی ازنزدیک شدن به گناه هم متنفر است.

چرا که ایمان توحیدی که اعتفاء راسخ به اصول سازنده شخصیت و کرامت انسانی است که آدمی را از پوچی و بی هدفی حفظ وعظمت وبزرگی انسانی را تبیین میکند.

اما اگر این گونه نشود و جوانان جامعه ای ، به جای ساختن شخصیت خود وانجام کارهای علمی وتحقیاتی که به پیشرفت وآبادانی کشورشان کمک میکند.

به هواپرستی که یکی ازدام های خطرناک شیطانی که دختران وپسران جوانان راتهدید میکند گرفتار شوند. دیگرنمیتوانند بدی گناهان رادرک کند.

و از سویی باید توجه داشته باشند که جهات پسندیده وناپسند آن ها در این دوره اثر بسیار عمیقی درخوش بختی و بدبختی آن ها در تمام عمرشان خواهد داشت.

از این رو پیامبر اکرم درحدیثی می فرمایند:

«یازارع السیئات انت تعهد شوکها وحسکها»

ای کسی که بدی ها را کشت میکنی خاروتیغ آن را خودت دروخواهی کرد.[۲]

پس با توجه به این سخن رسول الله ، دختران وپسرانی که درمسیر گناه قرا رگیرند خواه نا خواه شخصیت وجودی و آبروی خود را به راحتی به تاراج گذاشته که به دست آوردن آن گاهی اوقات جبران ناپذیر خواهد بود.

گاهی یک هوس وارتباط نا مشروع مانند جرقه ای است که خرمن وجودی و شخصیت انسان را می سوزاند و برای همیشه انسان را از سعادت و عزت دنیوی و اخروی باز می دارد و نتیجه این سهل انگاری و غفلت را همان طور که پیامبر اکرم فرمودند: خودش درو خواهد کرد که داستان زیراین معنا را به خوبی روشن میسازد.

«تعدادی دختر و پسر که در یک مجلس جشن تولد در حال رقص و پایکوبی بودند، در باغی در اسدآباد شهریار دستگیر شدند. در پی گزارشهای مردمی به کلانتری مرکزی شهریار مبنی بر این که تعدادی دختر و پسر که در یک میهمانی مختلط در شهریار درحال رقص و پایکوبی هستند.

مأموران با دریافت حکم قضایی عازم این محل شدند و این افراد را دستگیر کردند.هم چنین تعداد سی دی مبتذل ازآنها کشف وضبط کردند با تحویل متهمان به شعبه ۱۳ دادگستری شهریار، فردی که گرداننده اصلی این مجلس بود به شش ماه حبس وشلاق محکوم شد.

گفتنی است برخی ازافراد دستگر شده دانشجویان شهرستانی بودند که دراین محل حضور پیدا کردند»[۳] آری جوانانی که این گونه زندگی و شخصیت خود را به تاراج می گذارد بداند که جزء بدنامی وبدبختی برای خود و خانواده اش چیزی در پی نخواهد داشت.

۲-۲- بزهکاری ومفساد اخلاقی

بسیار اتفاق افتاده که انسان های پست فطرت وغافل که ازانسانیت بویی نبرده وفقط اسم آن را یدک میکشند. بر سر راه زنان ودختران جوان قرار گرفته و با نگاههای عاجزانه طوری وانمود کرده اند که در کنار هم میتوانند خوشبخت شوند.

اما ای کاش تمام هدف این انسان های گرگ صفت به همین جا ختم شود.

ولی متأسفانه این گونه نمیشود چرا که دختران جوان فقط گول ظاهر این گونه افراد را میخورند و وارد مرحله ای از زندگی خود می شوند که جزء تاریکی وسیاه رویی برای خود وخانوادهشان چیزی به بار نمی آورد.

چرا که بزهکاری و فساد اخلاقی – اجتماعی درجامعه با نگاه شیطانی آغاز میشود. نگاه های بیمارگونه ای که به ظاهر عشق ومحبت را دربردارد. ولی درباطن ودرپشت این چشم هایی آلوده شیطانی چیزی جزء هوس نیست.

هوس هایی که گاهی مانند جرقه، آتش خرمن وجودی آدمی را می سوزاند وتا ابد انسان راازسعادت وزندگی وعزت ساقط میکند.

خداوند درقرآن کریم می فرمایند:

«وقل للمومنات یغضضن من البصا رهن ویحفظن فروجهن »

ای رسول به زنان با ایمان بگو چشم های خود را فروگیرندوازنگاه کردن به مردان نامحرم خود داری کنند ودامان خود را حفظ نمایند.»[۴]

دراین آیه خداوند به خوبی روشن میسازد که نگاه کردن زن ومرد نامحرم به همدیگر چقدر میتواند موثر باشدومنشاء بسیاری ازگناهان وروابط نامشروع با یک نگاه ولبخند شروع میشود. وبا لذت وشهوت که از تیرهای مسموم شیطانی است ادامه می یابد.

امام جعفر صادق (علیه اسلام) می فرمایند:

«النظر سهم من سهام ابلیس مسموم وکم من نظره اوثت حسره طویله .»

نگاه به نامحرم، تیری ازتیرهای مسموم شیطان است وچه بسا یک نگاهی که حسرتی طولانی برجای گذارد.[۵]

آری گاهی یک گناه باعث فروپاشی خانواده میشود.وآبروی یک عمر را برباد می دهد. اما افسوس که شیطان فریبکار است ووعده های بی اساس میدهد.

وکارها را به گونه ای دیگر آراسته میکند. که انسان این نقشه های پیچیده راسطحی وساده می بینند وبه راحتی گول میخورد وسعادت وعزت دنیا وآخرت خود را از دست میدهد.

که داستان زیر این معنا را به خوبی روشن می سازد.

«روزنامه اطلاعات داستان زندگی را که برای هوس بی ارزش متلاشی شده است چنین نقل میکند.

چند سال پیش دریکی ازییلاقات اطراف تهران با جوان خوش سیمایی آشنا شدم رفتار وادب اوکاملاً مورد توجه ام قرار گرفت تا حدی که پس ازمدتی آشنایی ،وقتی ازمن تقاضای ازدواج کرد پذیرفتم ،یک سال بعد از ازدواج دارای فرزند شدم وخود را دراوج خوش بختی می دیدم.

تا این که روزی با همسرم به مجلس مهمانی دعوت شدم،میزبان ازمن خواست تا با اوبرقصم. چون میدانستم شوهرم روی این موضوع حساسیت دارد،خواستم تقاضای میزبان را رد کنم ولی سکوت شوهرم این گمان را برایم پیش آورد که چون میزبان از من تقاضا نموده ،او به این امر راضی است ،ولی بعداز این که رقص تمام شد.ازآن رو به بعد برخورد شوهرم با من فرق کرده ودیگر نتوانست مراتحمل کند. وطلاقم را داد.

اگرمیدانستم یک رقص تا این حد درسرنوشت من موثر خواهد بود. هرگز به مجلس مهمانی نمی رفتم وهوس رقصیدن نمیکردم».[۶]

۳-۲ ازدواج های احساسی وخیابانی

دوستی وروابط در دوره نوجوانی وجوانی ازاهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که بی تردید ایام نوجوانی وجوانی زمان بیداری غرایز وهیجانات وگرایش به جنس مخالف است.

دراین ایام شوق جنسی واحساسات بر روان جوان سایه می افکند وتمام حالات اورا تحت تأثیر قرار میدهد.ازاین رو ممکن است روابط پنهانی وغیر عادی ودوستی های خیابانی میان پسرودختر به دور ازهرگونه شناخت کافی وبه صورت تخیلات ورویاهای غیر واقعی صورت بگیرد.

چرا که دختران وپسرانی که به منظور جذب جنس مخالف وبا هدف دوست یابی درخیابان واماکن عمومی پرسه می زنند بدون آنکه به روشنی بدانند به دنبال چه هستند. ازاین رو خود را دراضطراب وفشار های بی اساس نگه می دارند.وبا ایجاد تشویق های روحی وروانی آرامش را ازخود سلب میکنند وهیچ گاه طعم شیرین آرامش رضایت را درزندگی خانوادگی خود نمی چشند لذا اسلام این نوع روابط رانهی میکند.

البته نه به خاطر آنکه زنان ودختران را ازحضور در جامعه طرد کند، بلکه اسلام حفظ حریم وعفت وروابط سالم را مورد تأکید قرار میدهد.

تاآن جا که قرآن کریم درسوره قصص نمونه ای از روابط صحیح وسالم را بیان میکندومی فرماید:

«ولما ورد ماء مدین وجد علیه امه من الناس یسقون ووجد من دونهم امراتین تذودان قال ما خطبکما قالتا نسقی حنی یصد والرعاء و ابونا شیخ کبیر. ۲۳.

فسقی لهما ثم تولی الی الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر.۲۴

فجاء ته راحد لهما تمشی علی استحهیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجرما سقیت لنا.فلما جاءه وقص علیه القصص قال لاتخف نجوت من القوم الظالمین .۲۵

وهنگامی که به چاه مدین رسیده گروهی ازمردم رادرآنجا دید که چهارپایان خود را سیراب میکنند ودرکنار آنان دوزن را دید که مراقب گوسفندان خویشند (وبه چاه نزدیک نمی شوند) موسی به آن دوگفت کارشما چیست؟ (چرا گوسفندان خود را آب نمیدهید) گفتند ما آن ها را آب نمیدهیم تا چوپان ها همگی خارج شوند پدر ما پیرمرد کهن سالی است (اوقادر براین کارنیست) .۲۳

موسی برای (گوسفندان) آن دوآب کشید. سپس روبه سایه آورد وعرض کرد:

«پروردگارا هرچیزنیکی برمن فرستی به آن نیازمندم.۲۴

ناگهان یکی ازآن دوزن به سراغ اوآمد درحالی که با حیا گام برمیداشت گفت، «پدرم ازتودعوت میکند تا مزد آب دادن به گوسفندان را که برای ما انجام دادی به تو بپردازد) هنگامی که موسی نزد او(شعیب) آمد وسرگذشت خود را شرح داد گفت نترس ازقوم ظالم نجات یافتی»[۷]

ازهیمن رواین آیه میتواند الگوی شایسه برای دختران وپسران وزنان ومردان باشد که درعین تعامل و برخورد با هم می توانند حیا وعفت خود را حفظ کنند.

لذا باید توجه داشته باشیم که درجامعه کنونی وآن هم با انواع مشکلات اجتماعی افراد زیادی هستند که می خواهند از راه دوستی وارتباطات نامشروع پوششی برمشکلات جنسی خود بگذارند.

وبا افراد واشخاصی طرح دوستی می ریزند وبرای آنکه دختران جوان را رام خواسته های خود کنند. به آنها پیشنهاد ازدواج میدهند.

ولی با مرور زمان هنگامی که به هدف وخواسته های نا مشروع خود دست یافتند همه چیز را انکار میکنند. غافل ازآن که طرف مقابل به گفته ی آن ها دل بسته وباید یک تجربه سخت را متحمل شود.

از این روست که پیامبر اکرم (ص) می فرمایند.

«باعدوایین انفاس الرجال والنساء فاته اذاکانت المعانیه واللقاء کان الداء الذی لا دواء له»

بین مردان وزنان نامحرم جدایی ایجاد کنید] تاباهم برخورد وتماس نداشته باشند[ زیرا هنگامی که آنان رو درروی یکدیگر قرار گرفتند وباهم رفت وآمد داشتند،جامعه به دردی مبتلا خواهد شد که درمان نخواهد داشت».[۸]

مگر میشود دختروپسر باهم روابط پنهانی د اشته باشند وتحریک نشودوبتوانند حیا وپاکدامنی خود را حفظ کنند.

داستان زیر که عاقبت روابط نامشروع است به خوبی این موضوع را روشن می سازد.

«بازپرس شعبه ۵ بازپرسی دادسرای ویژه امورجنایی ازکشف یک خانه فساد که توسط و جوان دایر شده بود خبر داد. وبه خانواده تهرانی هشدار داد که مواظب روابط دختران وخودبیرون ازمنزل باشند.

d افزود: دختر دانش آموز۱۷ ساله ای دوهفته پیش هنگامی که ازمدرسه خارج می شود بین خیابان ظفر ومیر داماد بایک جوان آشنا شده وطرح دوستی می ریزند در قرار بعدی پسر جوان ،پسر خاله خود را به همراه آورده وبا دوست این دانش آموز ۱۷ ساله آشنا میکند.

وبعد طی یک برنامه ازپیش تعیین شده بین آنها اختلاف انداخته ودانش آموز ۱۷ ساله را سوار اتومبیلش میکند وبا دادن آب میوه بیهوش میکند.

بازپرس شعبه ۸ دادسری جنایی ادامه داد: این دخترهنگامی که به هوش می آید که در یک منزل ویلایی درشهرک غرب بوده وبه مدت دوهفته مورد سوء استفاده قرار گرفته وپس ازآن توسط همان جوان ازمنزل خارج شده ودرحوالی خیابان سید ظفر توسط پلیس دستگیر میشود».[۹]

۴-۴ افزایش آمار طلاق

اغلب دختران وپسرانی که با هم روابط پنهانی ونامشروع دارند وازاین طریق به نیازهای روانی وجسمانی خود پاسخ میدهند. تجربه نشان داده است که با هم ازدواج نمی کنند وپس ازمدتی دوستی از هم جدا میشوند وبا فرد دیگری ازدواج میکنند.

واین ضربه ای سنگین برای هردوطر ف والبته خیانتی است به همسر آینده شان چرا که سرمایه روحی وجسمانی که باید صرف همسر حقیقی خود کنند. برای فرد دگیری که از سرتفنن وسرگرمی با او دوست شده هزینه کرده وازسوی دیگر اگر همسر حقیقشان درآینده متوجه این موضوع شود، ممکن است کانون گرم خانواده درمعرض تهدید قرار گیرد.

ازهمین روقرآن کریم می فرماید:

«الیوم احل لکم الطیبت وطعام الدین اوتواالکتب حل الکم وطعامکم حل لهم والمحصنت من المومنت والمحصنت من الذین اوتوا الکتب من قبلکم اذاء اتیتموهن اجور هن محصنین غیر مسافحین ولامتخذی اخدان ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله وهوفی الاخره من الخسرین.

امروزه چیزهای پاکیزه برای شما حلال شده وهمچنین طعام اهل کتاب برای شما حلال است وطعام شما برای آنها حلال ونیز زنان پاکدامن ازمسلمانان وزنان پاکدامن ازاهل کتاب ، هنگامی که مهر آن ها را بپردازید وپاکدامن باشید.نه زنا کار ونه دوست پنهانی ونامشروع گیرید.

وکسی که انکا رکند آنچه را باید به آن ایمان بیاورد،اعمال اوتباه میگردد.ودرسرای دیگر اززیانکاران خواهدبود».[۱۰]

لذا می بینیم که اسلام روابط پنهانی را جایز نمیداند.

چرا که مسلم است ازدواج هایی که دختروپسر بدون هیچ شناخت وپیشینه قبلی و فقط از روی احساسات آن هم درمحیطی بیرون ازخانه وخانواده ودردانشگاه وخیابان صورت میگیرد.با گذشت مدتی کوتاه از زندگیشان متوجه می شوند که با همسر ایده آل خود وکسی که تصورش را داشتند.

ازدواج نکرده و این گونه زندگی ها دوامی نخواهد داشت.

وبعد ازمدت کوتاهی منجر به طلاق میشود. درهر حال آنچه مسلم است ازدواج درفرهنگ ایرانی – اسلامی چیزی نیست که دراثر عشق های سطحی واحساسات زودگذر دوامی داشته باشد وصورت بگیرد چرا که این گونه ازدواجها خود به خود طلاق وگست زناشویی را دربردارد.

درکشورهای غربی هم این گونه راهها بارها تجربه شده وچیزی جزء افزایش آمار طلاق وفرزندان نامشروع درپی نداشته.

ازاین رو حضرت علی (ع) دراین باره می فرمایند :

« لاتزال هذه الامه بخیر ما لم یلبسوا ملابس العجم ویطعموا اطعمه العجم فان فعلوا ذلک ضربهم الله بالذل.

پیوسته امت مسلمان به راه خیر قدم می نهند،تازمانی که ازفرهنگ وآداب ورسوم ازکافران تقلید نکنند. واگردرآداب ازبیگانگان پیروی کردند خداوند قادر آنان را ذلیل میگرداند.[۱۱]

ازهمین رو لازم است که علاوه برفرهنگ سازی درباره ازدواج آموزشهایی برای جلوگیری از ازدواج هایی که فقط از روی احساسات است وتعقل وشناختی درآن نیست به عمل آید.

۵-۲ آفت تحصیل:

روابط بین دختروپسر سبب میشود دوطرف دائماً فکر خود را صرف دیدارها وملاقاتهای حضوری وتلفنی کنند. واین بزرگ ترین مانع رشد علم ودانش است. زیرا تحصیل دانش نیازمند تمرکز فکری وروحی است.

اضطراب ودل مشغولی که دراثراین گونه روابط به وجود می آید انرژی و وقت زیادی را از جوان خواهد گرفت.

لذا تجربه نشان داده جوانانی که با جنس مخالف رابطه دارند به علت افکار پریشان اشتیاق ولذت مطالعه وتحصیل علم ودانش را ازدست میدهند وازطرف دیگر با شکل گیری روابط عاطفی به تدریج زمینه وابستگی وعلاقه به یکدیگر بیشتر می شود.

به گونه ای که سبب می شود. که جوان تمام فکر خود را صرف اموری کند که هیچ سودی برای اوندارد. حتی ممکن است ازحضوردرکلاس درس باز بماندواگر هم حاضر شود تمام فکر وحواسش درنزد طرف مقابل است.

از این روجوانان باید قدر دوران جوانیشان رابدانند ودرست ومفید از آن استفاده کنند.

امام جعفر صادق(ع) میفرمایند:

«لست احب ان اری الشباب منکم الانماد یافی حالین اما عالما اومتعلما فان لم یفعل فرط فان فرط ضیغ فان ضیغ اثم وان اتم سکن النار والذی بعث محمداًبالحق .

دوست ندارم جوان شما را دردو حالت ببینم. دانشمند یا دانشجو زیرا گر جوانی چنین نباشد کوتاهی کرده وچون کوتاهی کند تباه ساخته وچون تباه ساخت گناه کرده وچون گناه کند سوگندبه آنکه محمد را به حق برانگیخت در دوزخ جای میگیرد».[۱۲]

ازاین حدیث گوهر باردرمی یابیم که جوانی ارزشمندترین چیزی است که از آن بازخواست می شود والبته نعمتی است بزرگ وگوهر باز،که اگر موردعظت قرار گیرد جزء افسوس وحسرت برای آدمی دربرنخواهد داشت.

نقل است که حضرت عیسی با اصحاب خاص خود درحال سیاحت بود که گذارشان به شهری،افتاد ودر نزدیکی شهر دفینه ای را یافتند.

اصحاب ازحضرت خواستند اجازه دهد گنج را جمع آوری کنند تا بیهوده ازبین نرود.

حضرت فرمود:نزد این گنج باشید تا من داخل شهر شوم وگنجی را که می شناسم به دست آورم. عیسی (ع) وارد شهر شد، به مخروبه ای رسید که پیر زنی داخل آن بود ،ازاواجازه خواست که شب را درآن جا استراحت کند واز او پرسید: آیا کسی راداری؟ پیر زن پاسخ داد آری پسری دارم که روزها دربیابان خار میکند واز دست رنج او استفاده می کنیم.

شبانگاه که پسر جوان آمد: مادرش به او گفت: به گمانم امشب مهمانی ارجمند داریم فرصت را غنیمت شمار وازمحضراواستفاده کن جوان نزد حضرت آمد .

گفتگوهایی بین آن دوصورت گرفت. آن حضرت ازوضع ایشان پرسید وجوان پاسخ داد. حضرت دریافت که جوان هشیاروبافراست است،گرچه دردل مشکلی نیز دارد.

زیرا عاشق دختر پادشاه شده بود.ولی با این وضعیت اقتصادی واجتماعی امکان ازدواج برایش فراهم نبود.

حضرت فرمود: اگربخواهی میتوانیم وسایل ازدواج تورا فراهم آورم بالاخره جوان پس ازمشورت با مادر پذیرفت حضرت فرمود:فردا نزد پادشاه برودخترش را خواستگاری کن هرچه خواست بیا ازمن بگیر.

صبح گاه روز بعد جوان وارد قصرد شد با نزدیکان پادشاه درخواست خود را مطرح کرد وقتی پادشاه ازخواسته جوان آگاه شد،برای آن که اورا رد کند،سنگ بزرگی جلویش پایش گذاشت.

وبه اوگفت که با ید فلان مقدار جواهرات برایم بیاوری!

جوان خدمت حضرت عیسی (ع) رسید ماجرا رابرای آن حضرت بازگو کرد حضرت اورا به خرابه ای برد که سنگریزه ها ی فراوانی داشت، دعایی کرد وازخداوند خواست سنگریزه ها به جواهرات تبدیل وچنین شد.

جوان خار کن مقدار جواهرات مورد درخواست پادشاه را برداشت وپیش اوبرد،پادشاه درشگفت ماند وبرای مرتبه دوم درخواست خود راتکرار کرد وجوان به سراغ آن حضرت آمد وبازهمان قضیه تکرار شد.

پادشاه ازجوان حقیقت را جویا شد جوان داستان عاشقی خود وبازگو کردن آن برای مهمان خویش را مطرح کرد پادشاه فهمید که اوحضرت عیسی(ع) است به جوان گفت بروهمن میهمان را بیاور تابین توودخترم عقدکند.

مراسم عقد وعروسی انجام شد اما دوسه روزی نگذشت که پادشاه ازدنیا رفت وچون وارثی جزء آن دختر نداشت پادشاهی به جوان تازه داماد رسید.

حضرت عیسی برای خداحافظی نزد پادشاه جدید آمد جوان ازحضرت پرسید : ای حکیم ازشما پرسشی دارم که اگرپاسخ آن راندهی ،این همه نعمت که به وسیله شما برایم فراهم آمده ،ناگوار وتلخ خواهد شد.

حضرت فرمود:بپرس ،جوان عرض کرد: دراین اندیشه ام که شما با چنین نیروی خارق العاده چرا نسبت به خود هیچ کاری نمیکنید وبا این سرو وضع زندگی میکنی؟

حضرت فرمود:کسی که معرفت به خداوندونعمت جاویدان اوداشته باشد هیچ گاه دل وآرزو به دنیا نمی بندد. مقام قرب خداوندی لذت های روحی فراوانی دا رد که با لذت تاج وتخت وسلطنت قابل قیاس نیست واز این گونه امور برای جوان گفت.

جوان گفت: پرسش دیگری دارم چرا آنچه با ارزش بود برای خود خواستی ومن را به این امور پست مبتلا کردی؟ حضرت فرمود میخواستم عقل وفهم تورا بسنجم درضمن اگراین مقام را واگذاری به درجات والاتر خواهی رسید.از این حدیث گوهر بار در می یابیم که جوانی نعمت بزرگ و گوهر باری است . که انسان اگر بخواهد می تواند با آن به درجات و مقام های عالیه برسد و اگر مورد عفلت قرار گیرد جزء افسوس و حسرت برای آدمی در پی نخواهد داشت .

  1. راهکار عملی: برای مصون ماندن جوانان ازآثارسوء روابط نامشروع

جوان یک نهال نوپا وبالنده وبا قلبی سراسر صدق وصفا ومحبت است چرا که هنوز به دنیا ومافیهای درون آن آلوده نشده والبته برای محفوظ ماندن ازآلودگیهای دنیوی نیازهایی دارد که باید بخشی ازآن درخانواده وتوسط والدین آن هم با شناخت وآگاهی کامل تأمین گردد.

وبخشی دیگر ازآن توسط مسئولین. زیرا کشور ما ازجمله کشورهایی است که درصد بالایی ازآن را نسل جوان تشکیل میدهد. نسلی که با هوشیاری وآگاهی وبصیرت قطعاً سعادت دنیاوآخرت خود را تضمین خواهد کرد.

ازهیمن رو دراین قسمت از کارتحقیقی سعی برآن است که برای مصون ماندن جوانان ازخطراتی که درجامعه آنها راتهدید میکند. که درمطالب قبلی ارائه شده راهکارهایی برای جلوگیری از این مشکلات داده شود.

۱-۳-محبت ورزیدن به فرزندان

آدمی تشنه محبت است وآن را دوست دارد.وازطرفی هرکسی که خود را دوست دارد.میخواهد که مورد محبت دیگران واقع شود وباید گفت که محبت مجموعه ای ازباید ونبایدهایی است که خانواده بایدنسبت به فرزندان خودبه اجرا درآورد. و والدین باید آگاهی داشته باشند که چگونه پاسخ گوی این نیاز فرزندانشان باشند چرا که محبت عامل بسیار مهم درسلامتی روحی وروانی و اعتدال در فرزندان به خصوص جوان خانواده است. رشد شخصیت وفضایل اخلاقی ومعنوی وعواطف آنها تا اندازه ای به محبت بستگی دارد .

والبته یکی ازنکات مهمی که والدین باید به ان توجه کنند آن است که تنها به محبت درونی اکتفا نکنند.

بلکه محبت را ا براز کنند زیرا وقتی اظهارشود فرزندان ازآن آگاه میشوندومفید خواهد بود.

پیامبرخواهی می فرمایند:

«اذانظر الوالدالی ولده فسره کان للوالد عتق نسمه

پدری که با چشم مهر ومحبت به فرزند خود مینگرد وبا نگاه گرم وپرعطوفت خویش اورا شاد ومسرور می نماید،خداوند به آن پدر درمقابل این عمل ،اجر یک بنده آزاد کردن خواهد داد».[۱۳]

ازسوی دیگر والدین باید ازکارکردن زیاد دربیرون ازمنزل خودداری کنند وکمی ازوقت خود را دراختیار فرزندان خود بگذارند وبه حرفها ی آن ها گوش دهند.

با فرزندان رابطه ای صمیمانه برقرار کنند تا فرزندان بتوانند حرفهای خود را راحت وبدون هیچ اضطراب ونگرانی بیان نمایند.

ازاین روامام جعفر صادق (ع) می فرمایند:

«هل الدین الااحب»

آیا حقیقت دین جزء محبت ودوستی چیز دیگری است ؟[۱۴]

اما اگروالدین هنگامی که ازمحل کار به منزل برمیگردند.بدون هیچ توجه واحساسی نسبت به فرزندانشان به کارهای عقب افتاده خود مشغول شوند.

فرزندان این تصور را می کنند. که پدرمادر ،آنها را دوست ندارند ازهمین رو فرزند برای یافتن محبت به بیرون ازمنزل ومحیط خانواده پناه می برد.

وبا دوستان نابابی که هیچ گاه خیر خواه اونیستند خود را به چاهی می اندازد که بالا آوردن آن با هیچ طنابی امکان پذیرنیست.

این گونه والدین تمام باورشان آن است که سعی کنند تاباکار زیاد در خارج ازمنزل راحتی فرزندانشان را به دست آورند ولی غافل ازآنند که جوان وفرزندبیشتر ازهمه محبت وعشق والدین را میخواهد.

در صورتی که سیره رسول خدا این گونه بوده «وکان النبی صلی اله علیه وآله اذا اصبح مسح علی روس ولده » روش رسول اکرم (ص) درخانواده این بودکه همه روزه صبح دست محبت به سرفرزندان خود می کشید». [۱۵]

پس ارتباط با انسان ها به خصوصی فرزندان وجوانان باید بازبان محبت ودوستی باشدوباخشونت وبی محبتی نمی توان کسی را تربیت وراهنمایی کرد.

۲-۳- حل مشکلات بیکاری جوانان

مشکل بیکاری درجامعه ما ازمهم ترین عوامل اقتصادی کشور محسوب می شود به طوری که هم اکنون نرخ بیکاری دربسیاری ازدانشجویان تحصیل کرده دانشگاهی بسیار زیاد است.

تورم درکشور بالاست. واگردرگذشته فقط یک نفر نان آور خانواده بود امروز زن ومرد باید دربیرون کارکنند تا بتوانند زندگی خود را تا حدی اداره کنند والبته تا زمانی که مشکل بیکاری جوانان حل نشود. فساد وفحشا درجامعه ریشه کن نخواهد شد.

اما اگر این مشکل حل شود بسیاری از مشکلات جوانان ازجمله ازدواج حل میشود.

از همین رو دراین زمینه والدین باید درانتخاب شغل مناسب فرزندان وجوانان خود را حمایت ویاری کنند واین در ردیف حق فرزندان به حساب می آید.

چرا که رسول خدا می فرمایند.

«یا علی حق الولد علی والده ان یحسن اسمه ادبه ویضعه موصعا صالحا»

رسول خدا(ص) به علی(ع) فرمورد حق فرزند به پدرش این است که برای او اسم خوب انتخاب کند،خوب تربیتش کند ودرکار شایسته ای مستقرش سازد». [۱۶]

واما مسئولین کشور هم باید قدر جوانان که سرمایه های کشورهستند را بدانند.

وبا ایجاد کارو اشغال که بزرگترین دغدغه ی آن هامحسوب میشود. ازمشکلاتشان تاحدی بکاهند.

۳-۳-کم کردن سطح توقعات

یکی از دلایل تاخیر درامورازدواج جوانان مشکلات اقتصادی است وقتی با جوانان صبحت میکنیم که چرا تمایلی به ازدواج ندارند اکثر آن ها برخوردار نبودن ازشغل ومسکن وتهیه لوازم ضروری زندگی را مطرح میکنند ودراین بین خانواده دختر مشکل تهیه جهیزیه را سر بزرگی برای ازدواج میدانند

ازطرف دیگر بسیاری ازهزینه های که در زندگی صرف جشن وعقد وعروسی ویا تهیه جهیزیه می شود. ضرورتی ندارد.

وامکان حذف ویاکم کردن آن وجود دارد.

اگردرجامعه ساده زیستی وامکان استفاده ازحداقل امکانات ارزش شود. بسیاری ازمشکلات جوانان حل می شوند وامکان ازدواج برای اکثر جوانان عملی خواهد شد.

ازاین رو پیامبر درحدیثی می فرمایند.

«اصبحن وجهاً واقلهن مهرا

بهترین زنان کسانی هستند که دارای زیبایی بود ه ومهریه آنان ازهمه کمتراست».[۱۷]

لذا ازدیدگاه پیامبر خوش بختی به مهریه زیاد ومال وثروت نیست. وجوانان نباید این گونه امور را مبنای زندگی خود قرا ردهند.

البته باید درجامعه فرهنگ سازی صحیحی نسبت به این گونه موضوعات صورت گیرد.

وگرنه سطح توقعات جوانان روز به ر وز بیشتر خواهد شد ونتیجه ای جزء فرار جوانان از ازدواج نخواهد داشت.


 

نتیجه :

انسان موجودی اجتماعی است .وبدون ارتباط با دیگران نمیتواند زندگی کند. زیرا ارتباط با همنوع برای آدمی ضرورت دارد.

چرا که دراین روابط به بسیاری ازهدفهای ازپیش تعیین شده خود میرسد .

وازطرفی اطلاعات زیادی راهم کسب میکند. اما درارتباط با جنس مخالف این گونه نیست .وآنچه دراین نوع روابط مبادله می شود.

عشق ومحبت است که به تدریج به وابستگی بین دو طرف تبدیل می شود. واین گونه ارتباطات چون پنهانی وبدون آگاهی خانو اده ها صورت میگیرد.

تعقل ومنطق درآن جایگاهی ندارد. وفقط احساسات وهیجان درآن دخیل است.

لذا دراین گونه ارتباطها آنچه که مورد ضرر وخسارت قرار میگیرد. فقط مال وسرمایه نیست که قابل جبران باشد. بلکه آبرو حیثیت دوطرف وخانواده های آنان است که اگر از بین رود هرگز جبران نخواهد شد. وخانواده که رکن اصلی ومهم جامعه است گسسته خواهد شد.

بنابراین ازدیدگاه اسلام. ارتباط ودوستی با جنس مخالف چون یک ارتباط ناسالم است. مردود شناخته شده . پس نتیجه ای که میتوان گرفت : آن است که ازدیدگاه اسلام نوع مقابله ومواجهه با غریزه جنسی ،دوستی با جنس مخالف آن هم به صورت پنهانی نیست بلکه فقط وفقط ازدواج ونکاح مشروع است.

منابع :

۱- قرآن کریم

۲- مجلسی ، محمد باقر ، « بحار الانوار » ، مترجم : محمد باقر کمره ای ، ناشر ، اسلامیه .

۳- اکبری ، محمود ، « برای ریحانه » م، چ . بیست و چهارم ، انتشارات ، گلستان ادب ، تابستان ۱۳۸۶ .

۴- حسینی زاده ، سید علی ، دکتر حاجی ده آبادی ، محمد علی ، « بررسی مسائل تربیتی جوانان در روایات » ، چاپ سوم ، ناشران ، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سازمان فرهنگی – هنری تهران ، تابستان ۸۶ .

۵- محمدی نیا ، اسدالله ، « بهشت جوانان » ، چاپ بیست و هشتم ، ناشر : سبط اکبر (علیه السلام) ، پاییز ۱۳۸۸ .

۶- محمدی نیا ، اسدالله ، « پاسخ به پرسش های جوانان » ، چ ، چهارم . ناشر ، سبط اکبر (علیه السلام) ، پاییز ۱۳۸۶ .

۷- فلسفی ، محمد تقی ، « جوانان از نظر عقل و احساسات » ، چ ، چهارم .

۸- سهراب پور ، همت ، « جوان در طوفان غرایز » ، چ ، سوم ، انتشارات : دفتر تبلیغات اسلامی ، قم ، ناشر : موسسه بوستان کتاب .

۹- استادان طرح جامع آموزش خانواده ، « جوانان و تشکیل خانواده » ، چ : دهم ، زمستان ۱۳۸۰.

۱۰- کریمی نیا ، محمد علی ، « دنیای جوانان ، چ : دوم ، ناشر : کوثر . ادب ، زمستان ۱۳۸۳ .

۱۱- احمدی ، محمد رضا ، باهمکاری جمعی از محققان ، « روابط پسر و دختر » چ ، ششم ، ناشر ، دفتر نشر معارف ، پاییز ۱۳۸۷ .

۱۲- محمدی نیا ، اسدالله ، « شکار جوانان » ، چ ، پنجم ، ناشر : سبط اکبر (علیه السلام) ، پاییز ۱۳۸۶ .

۱۳- نوری طبرسی ، حسین ، « مستردک الوسایل و مستنبط المسائل » ، قم ، آل البیت ، ۱۴۰۸ هـ ق .

۱۴- مترجم ، عابدینی مطلق ، کاظم ، « نهج الفصاحه » ج ، سوم ، ناشر ، فراگفت .

۱۵- حیدری نراقی ، علی محمد ، « والدین و فرزندان » ، چ سوم ، ناشر : مهدی نراقی ، بهار ۱۳۸۵ .

۱۶- الحرالعاملی ، محمد بن الحسن ، به تصحیح ، عبدالرحیم الربانی الشیرازی ، « وسایل الشیعه » .

۱۷- ملک محمودی الیگودرزی ، امیر ، ملکی ، فاطمه ، « هدیه » چ اول ، ناشر ، شهاب الدین .

[۱] سوره کهف/آیه ۷

[۲] نهج المضامه/ح ۲۰۸۳ وکنزالعمال /ج۱۶/ص ۳ به نقل از کتاب شکا رجوانان

[۳] – محمدی نیا ، اسدالله . « شکار جوانان » ج ۱چ پنجم ، ناشر : سبط اکبر (علیه السلام). پاییز ۱۳۸۶

[۴] سوره نور.آیه ۳۱

[۵] هدیه به نقل از سجاد الانورج ۱۰۱/چ۴۱۰

[۶] برای ریحانه به نقل از روزنامه اطلاعات آبان ۱۳۴۹ .ش:۱۳۳۳۴

[۷] سوره قصص آیات/۲۳ تا۲۵

[۸] شکار جوانان به نقل ازحجاب دراسلام ،قوام الدین وشنوی مرات النساء محمد کمال الدین ادهمی ص ۱۴۰

[۹] شکا رجوان به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی ،شماره ۷۰۴۵ .۴/۸/۸۲ .

[۱۰] سوره مائده /آیه ۵

[۱۱] پاسخ به پرسش های جوانان مولف: اسدالله محمدی نیا .ناشر: بسط اکبر(ع) چابپ :چهارم پائیز۱۳۸۶

[۱۲] بررسی مسائل تربیتی جوانان به نقل ازمجلسی ،بحاد الانوار،ج ۱ ٌ ص۱۷

[۱۳] والدین وفرزندان بد قل ازمستدر الوسائل ج ۲ ص ۶۲۵

[۱۴] والدین وفرزنان به نقل ازمجموعه ودام ج ۲ ص۱

[۱۵] .والدین وفرزندان به نقل از بحار الانوار. ج ۲۳ ص ۱۱۴

[۱۶] والدین وفرزندان به نقل ا زبحار الانوارج ۱۷ ص ۱۸

[۱۷] جوان وتشکیل خانواده به نقل از وسائل الشعیه .باب نکاح باب مهریه.

خدیجه رضائی – زهرا نصرتی – زهرا رضائی  – رقیه رزمخواه دانش آموختگان موسسه امام جعفر صادق (علیه السلام )شاهرود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوال امنیتی: