یکشنبه - ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
صفحه اصلی >> مقالات >> هنری (page 12)

هنری

ضوابط زیبایی شناسی در اسلام

« هیچ کس یگانگی هنر اسلامی را در زمان و مکان نفی نمی کند. این یگانگی بیش از اندازه آشکار و بدیهی می نماید. اثر هنری مورد نظر، چه مسجد قرطبه در اسپانیا باشد و چه مدرسه ی بزرگ سمرقند، چه مزار قدیسی در مراکش و چه مقبره ی زاهدی در ترکستان و چین، گویی نوری واحد از ورای آن …

مشاهده

نقاشی ایرانی یا نقاش ایرانی؟

« نقاشی » واژه ای است که عامدانه و جاهلانه در لایه های معنایی ناهم گون و متنافر، هم زمان مادّه خام سخن و اندیشه می شود. گاه در دنیای واژگان منسوب به ساحت قدسی و سنت اصیل تصویر گری ایرانی و گاه در لایه مفاهیم هم گون با زندگی مدرن و در گیرودار با جنگ زرگری هنرهای زیبا و …

مشاهده

جستاری در باب هنر اسلامی در تقابل با هنر به مفهوم غربی آن

در این نوشتار ضمن تلاش در جهت ارایه ی تعریفی از هنر در معنای غربی آن به اصول و مبانی هنر اسلامی پرداخته شده است. مطالعه ی حاضر نشان می دهد هنر در معنای غربی آن به دلیل فاصله گرفتن از آرمان های انسانی و معنوی دچار انشقاق در مفهوم آرمانی آن شده است و رسالت انسانی و اخلاقی آن …

مشاهده

بینامتنی (تناص) قرآنی و اشعار احمد مطر

نظریه ی بینامتنی که در اواخر دهه ی شصت از طریق بررسی های ژولیا کریستوا از آثار باختین، به وجود آمد، حاکی از روابط نامحدود و ضروری است که بین یک متن یا متون دیگر وجود دارد. این پدیده نوعی نگرش به متن است که باعث معنادهی جدید یک متن می شود. بینامتنی که متشکل از حوار و امتصاص و …

مشاهده

تأویل ازدیدگاه مولوی در مثنوی معنوی

این مقاله جستاری است تحلیل گرایانه، پیرامون دیدگاه مولوی در مورد تأویل در مثنوی معنوی.اصطلاح تأویل از نظرگاه های مختلف قابل و بحث و نظراست، چه از نظر ادب و زیبا شناختی و چه از نظر عرفان و فلسفه اسلامی، در ادبیات فارسی نمونه های بارز تأویل را در این آثار نویسندگان و شعرائی چون سهروردی و مولوی می توان …

مشاهده