هنری

بینامتنی (تناص) قرآنی و اشعار احمد مطر

نظریه ی بینامتنی که در اواخر دهه ی شصت از طریق بررسی های ژولیا کریستوا از آثار باختین، به وجود آمد، حاکی از روابط نامحدود و ضروری است که بین یک متن یا متون دیگر وجود دارد. این پدیده نوعی نگرش به متن است که باعث معنادهی جدید یک متن می شود. بینامتنی که متشکل از حوار و امتصاص و …

مشاهده

تأویل ازدیدگاه مولوی در مثنوی معنوی

این مقاله جستاری است تحلیل گرایانه، پیرامون دیدگاه مولوی در مورد تأویل در مثنوی معنوی.اصطلاح تأویل از نظرگاه های مختلف قابل و بحث و نظراست، چه از نظر ادب و زیبا شناختی و چه از نظر عرفان و فلسفه اسلامی، در ادبیات فارسی نمونه های بارز تأویل را در این آثار نویسندگان و شعرائی چون سهروردی و مولوی می توان …

مشاهده