صفحه اصلی / مقالات / اقتصادی

اقتصادی

اوراق بهادار استصناع (سفارش ساخت) ابزاری برای سیاست پولی

یکی از مهم ترین وظایف نظام بانکی کنترل و هدایت متغیر‌های اساسی اقتصاد کلام از طریق اجرای خردمندانه سیاست‌های پولی و تنظیم عرضه پول است. قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز بر سامان دهی، کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار به عنوان وظیفه نظام بانکی تأکید دارد. بانک‌های مرکزی برای اجرای سیاست‌های پولی و دستیابی به اهدافی نظیر دستیابی …

مشاهده

عملیات بازار باز از طریق اوراق استصناع «مشکلات و راه حل ها»

قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) برای نظام بانکی کشور اهدافی نظیر استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل با ضوابط اسلامی به منظور گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور، فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاست‌ها و برنامه های اقتصادی دولت با ابزارهای پولی و اعتباری و حذف ارزش پول …

مشاهده

مدل‌های عملیاتی اوراق اجاره به شرط تملیک

بعد از اجرای موفق ایده‌ی بانکداری بدون ربا در بسیاری از کشور‌های اسلامی، اندیشمندان مسلمان به فکر طراحی ابزارهای مالی اسلامی نیز افتادند و برای این منظور مطالعات گسترده‌ای روی عقود شرعی و قابلیت آنها برای ابزارسازی صورت گرفت تا بتوان با استفاده از آنها ابزارهای مالی مناسب جهت جایگزینی ابزارهایی چون اوراق قرضه که مبتنی بر قرض با بهره …

مشاهده

مدیریت ریسک اوراق بهادار اجاره

امروزه روش تأمین مالی با نرخ بهره ثابت در نظام مالی سرمایه داری رایج است و در سطح بسیار گسترده ای از ابزارهای بدهی تأمین مالی که مهمترین آن ها، اوراق قرضه است، استفاده می‌شود. استفاده از این ابزارها در نظام مالی اسلامی ربوی بوده و مردود شمرده شده است (صالح آبادی، ۱۳۸۴: ۳). قانون اسلام (شریعت)، مسلمان‌ها را از …

مشاهده

ارائه الگوی تأمین مالی توسعه موقوفات با استفاده از انتشار اوراق منفعت (صکوک انتفاع)

اسلام دینی جامع است که پرستش خداوند را تنها منحصر به رفتارهای عبادی نمی داند بلکه بسیاری از جنبه‌های زندگی انسانی را نیز از این مقوله می‌داند. ریشه کنی فقر، عدالت اجتماعی – اقتصادی و توزیع مساوی درآمد از اهداف اولیه اسلام است و باید از ویژگی‌های نظام اقتصادی اسلامی نیز باشد (چپرا، ۱۹۸۵: ۱). نظام مالی اسلامی نیز به …

مشاهده

اوراق مشارکت رهنی ابزاری نوین در تأمین مالی بانک‌ها

در شرایط کنونی، عدم وجود تعادل در بخش مسکن از یک سو و نوسان‌های شدید دوره‌های تجاری آن از سوی دیگر، سبب شده تا قشرهای گوناگون جامعه به ویژه قشر آسیب پذیر با مشکل‌های اساسی برای تأمین مسکن رو به رو شوند. نارسایی‌های سامانه تأمین مالی مسکن در ایران که بر تأمین مالی از راه بانک مبتنی است و وجود …

مشاهده

صکوک مزارعه و مساقات؛ ابزار مالی مناسب برای توسعه بخش کشاورزی ایران

بعد از اجرای موفق ایده بانکداری بدون ربا در خیلی از کشورهای اسلامی، اندیشه وران مسلمان به فکر طراحی ابزارهای مالی اسلامی افتادند و برای این منظور مطالعه‌های ‌گسترده ای روی عقدهای شرعی و قابلیت آنها برای ابزارسازی صورت گرفت تا بتوان با استفاده از آنها، ابزارهای مالی مناسب جهت جایگزینی ابزارهایی چون اوراق قرضه که با قرض با بهره …

مشاهده

منابع مالى دولت فاطمیان

بدون تردید، از عوامل مؤثّر در بقاى دولت ها (اعم از دینى و غیر دینى)، برخوردارى از اقتصاد سالم است. دولت فاطمیان با استقرار در مصر و شام براى هزینه هاى تبلیغاتى داعیان اسماعیلى، مخارج گزاف دربار و رقابت با دولت عباسى و امویان اندلس، افزون بر بهره گیرى از منابع مرسوم و مشروع گذشته، هم چون خُمس، زکات، جزیه، …

مشاهده

دیدگاه های اقتصادی امام صادق (ع) (۳)

۴-۳ ) کالبد و کارکرد اقتصادی ۱-۳-۴ ) تخصیص منابع جهت تولید کارکرد هر چارچوب معرفتی اقتصادی، چه در گفتمان مدرنیته و چه غیر آن، در پنج سوال اساسی خلاصه می شود که اولین آنها سوال از نحوه، و سازوکار تخصیص منابع است. بنحوی که موجب فساد، افساد و اتلاف نشود. حضرت تخصیصی نابهینه ی مال را یکی از موارد …

مشاهده

دیدگاه های اقتصادی امام صادق (ع) (۲)

۳ -۱ -۷ ) مبانی ارزش شناختی اقتصادی (۱) در یک نگاه اجمالی و استقرایی ناقص، می توان به اصول زیر به عنوان نمونه هایی از مبانی ارزش شناختی اقتصادی مورد نظر امام صادق (علیه السّلام) اشاره داشت: الف ) اصل تلاش: در باب تلاش و اهمیت آن از نگاه حضرت صحبت شد اما در این مجال هم با ذکر …

مشاهده