یکشنبه - ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
صفحه اصلی >> مقالات >> اقتصادی (page 3)

اقتصادی

مدل‌های عملیاتی اوراق اجاره به شرط تملیک

بعد از اجرای موفق ایده‌ی بانکداری بدون ربا در بسیاری از کشور‌های اسلامی، اندیشمندان مسلمان به فکر طراحی ابزارهای مالی اسلامی نیز افتادند و برای این منظور مطالعات گسترده‌ای روی عقود شرعی و قابلیت آنها برای ابزارسازی صورت گرفت تا بتوان با استفاده از آنها ابزارهای مالی مناسب جهت جایگزینی ابزارهایی چون اوراق قرضه که مبتنی بر قرض با بهره …

مشاهده

مدیریت ریسک اوراق بهادار اجاره

امروزه روش تأمین مالی با نرخ بهره ثابت در نظام مالی سرمایه داری رایج است و در سطح بسیار گسترده ای از ابزارهای بدهی تأمین مالی که مهمترین آن ها، اوراق قرضه است، استفاده می‌شود. استفاده از این ابزارها در نظام مالی اسلامی ربوی بوده و مردود شمرده شده است (صالح آبادی، ۱۳۸۴: ۳). قانون اسلام (شریعت)، مسلمان‌ها را از …

مشاهده

ارائه الگوی تأمین مالی توسعه موقوفات با استفاده از انتشار اوراق منفعت (صکوک انتفاع)

اسلام دینی جامع است که پرستش خداوند را تنها منحصر به رفتارهای عبادی نمی داند بلکه بسیاری از جنبه‌های زندگی انسانی را نیز از این مقوله می‌داند. ریشه کنی فقر، عدالت اجتماعی – اقتصادی و توزیع مساوی درآمد از اهداف اولیه اسلام است و باید از ویژگی‌های نظام اقتصادی اسلامی نیز باشد (چپرا، ۱۹۸۵: ۱). نظام مالی اسلامی نیز به …

مشاهده

اوراق مشارکت رهنی ابزاری نوین در تأمین مالی بانک‌ها

در شرایط کنونی، عدم وجود تعادل در بخش مسکن از یک سو و نوسان‌های شدید دوره‌های تجاری آن از سوی دیگر، سبب شده تا قشرهای گوناگون جامعه به ویژه قشر آسیب پذیر با مشکل‌های اساسی برای تأمین مسکن رو به رو شوند. نارسایی‌های سامانه تأمین مالی مسکن در ایران که بر تأمین مالی از راه بانک مبتنی است و وجود …

مشاهده

صکوک مزارعه و مساقات؛ ابزار مالی مناسب برای توسعه بخش کشاورزی ایران

بعد از اجرای موفق ایده بانکداری بدون ربا در خیلی از کشورهای اسلامی، اندیشه وران مسلمان به فکر طراحی ابزارهای مالی اسلامی افتادند و برای این منظور مطالعه‌های ‌گسترده ای روی عقدهای شرعی و قابلیت آنها برای ابزارسازی صورت گرفت تا بتوان با استفاده از آنها، ابزارهای مالی مناسب جهت جایگزینی ابزارهایی چون اوراق قرضه که با قرض با بهره …

مشاهده

منابع مالى دولت فاطمیان

بدون تردید، از عوامل مؤثّر در بقاى دولت ها (اعم از دینى و غیر دینى)، برخوردارى از اقتصاد سالم است. دولت فاطمیان با استقرار در مصر و شام براى هزینه هاى تبلیغاتى داعیان اسماعیلى، مخارج گزاف دربار و رقابت با دولت عباسى و امویان اندلس، افزون بر بهره گیرى از منابع مرسوم و مشروع گذشته، هم چون خُمس، زکات، جزیه، …

مشاهده

دیدگاه های اقتصادی امام صادق (ع) (۳)

۴-۳ ) کالبد و کارکرد اقتصادی ۱-۳-۴ ) تخصیص منابع جهت تولید کارکرد هر چارچوب معرفتی اقتصادی، چه در گفتمان مدرنیته و چه غیر آن، در پنج سوال اساسی خلاصه می شود که اولین آنها سوال از نحوه، و سازوکار تخصیص منابع است. بنحوی که موجب فساد، افساد و اتلاف نشود. حضرت تخصیصی نابهینه ی مال را یکی از موارد …

مشاهده

دیدگاه های اقتصادی امام صادق (ع) (۲)

۳ -۱ -۷ ) مبانی ارزش شناختی اقتصادی (۱) در یک نگاه اجمالی و استقرایی ناقص، می توان به اصول زیر به عنوان نمونه هایی از مبانی ارزش شناختی اقتصادی مورد نظر امام صادق (علیه السّلام) اشاره داشت: الف ) اصل تلاش: در باب تلاش و اهمیت آن از نگاه حضرت صحبت شد اما در این مجال هم با ذکر …

مشاهده

دیدگاه های اقتصادی امام صادق (ع) (۱)

موضوع معیشت و شوونات انسانی مربوط به مساله انتخاب در عرصه مادی، از دیرباز در کانون توجه، نیاز و معرفت پردازی بشر بوده است. با تأملی در تاریخ فکر و مکاتب، هیچ متفکر و فیلسوفی اجتماعی را نمی توان نام برد مگر اینکه به دانشی نظری یا عملی در باب مساله معیشت، نظر داشته و بدان پرداخته باشد. اندیشه های …

مشاهده

بررسی ربا براساس رویکرد سیستمی در روابط خارج و داخل بانک

۱- ربا در خارج از بانک به این مقاله به بررسی موضوع “ربا” در خارج از بانک براساس رویکرد سیستمی می پردازیم: ۱-۱. ماهیت ربا سوال اساسی: کارکرد و اثرات “ربا” در مجموعه تعاملات عناصر نظام اقتصادی ( ترکیب نظام حقوق اقتصادی و نظام علمی- اجرایی اقتصادی ) چیست؟ در سیستم های اجتماعی، یکی از مهمترین عواملی که موجب پایداری …

مشاهده