فرق ضاله

امامت و معاد در نظر اسماعیلیه

امامت اسماعیلیه مانند امامت شیعه بطور کلی، در مقابل مسائلی قرار گرفت که در طول قرنهای اول میلادی، مسائلی از همان قبیل بر مسیحیت تحمیل گردید. وجود آن مسائل در موضوع امامت بعلت گرایشی بود که به حل مسائل از طریق مطالب عرفانی بوجود آمد. اما آنگونه گرایش در مسیحیت رسمی، بطور منجز مطرود بود. اینک با توجه به مطالب …

مشاهده

تاریخ آدمکشان

در این مبحث، موضوع « افسانه ی سیاه» را که روزگاری دراز، نام اسماعیلیه بخصوص خاطره ی الموت را، به علت نبودن متون مسلم تاریخی تیره کرده بود، تفصیل نمی دهیم. همانا که در بادی امر تصورات جنگجویان صلیبی و توهمات مارکوپولو (۱) مسؤول اینگونه توهمات بوده است. در قرن نوزدهم نیز، نویسنده و مستشرق اتریشی، «فون هامر پورگشتال» (۲) …

مشاهده

مفهوم امام در الموت

۱. شمه ای از نظر اسماعیلیان راجع به آدم، گفتیم و خلاصه ی آن این بود: از طرفی، آدم جزئی ( در مقابل کلی) که دوره ی ما را افتتاح کرد: نخستین پیمبر این دوره ی غیبت بوده است. از طرف دیگر، آدم اول یا آدم کلی (۱) که تصویر زمینی آدم آسمانی (۲) است، و در آغاز نخستین دور …

مشاهده

امامت و فلسفه رستاخیز در نگاه اسماعیلیان

۱. در این فصل از تأخیری قاطع در حیز زمان و مکان سخن می گوییم. مراتب «حدود»، به هر منوال درجه ی نزدیکی نسبی آن «حدود» را نسبت به امام مشخص می کند. اما از آن به بعد، جهت این سلسله مراتب، توجه به گرایش درونی است زیرا «حدود» را به منزله ی درجات « انطباق با امام»، در قوس …

مشاهده

نقد غزالی بر باطنیه و امامیه در بوته نقد

نقدی بر مواجهه ی غزالی با باطنیه در رساله ی المنقذ من الضلال گزارش مبسوطی از مواجهه ی غزالی با اندیشه ی شیعی تبعیت از امام معصوم و نیز مقابله با تعلیمیه (باطنیه یا اسماعیلیه) ارائه شده است. همان گونه که در مقدمه گفته شد مواجهه ی غزالی با شیعیان به نحو اعم و اسماعیلیه به نحو اخص در این …

مشاهده

دور قیامت در نظر اسماعیلیان نزارى

نزاریان ایران از سال ۴۸۷ قمرى که المستنصر بالله فوت کرد تا سال ۵۵۷ قمرى از امام مستور پیروى مى کردند. از این تاریخ به بعد پیرو امامت حسن بن محمد بن کیابزرگ که پدرش حجت و داعى امام مستور بود گردیدند. حسن دوم در سال ۵۵۹ قمرى با اعلام دور قیامت تغییر اساسى در نگرش نزاریان به مذهب و …

مشاهده

بررسى و نقد صحیح مسلم

ابراهیم بن عبدالله سعدى و صحیح مسلم چنان که گفته اند، مسلم بن حجّاج نیشابورى، اعتبار رجال راست گو و مورد اطمینان و ثقه ی اهل سنّت را بى دلیل، زیر سؤال مى برد که از این رجال مى توان به «ابراهیم بن عبدالله سعدى» اشاره نمود. ذهبى در این باره مى گوید: ابراهیم بن عبدالله سعدى نیشابورى، راست گو …

مشاهده

شخصیت بخاری در نقل حدیث(۲)

حدیث غدیر و موضع «بخارى» از تعصب هاى شگفت آور بخارى خدشه وارد کردن به حدیث متواتر غدیر است؛ حدیثى که بیش از یکصد صحابى آن را نقل کرده اند؛ حدیثى که به چند برابر از حد تواتر رسیده است. بزرگان مورد اعتماد حدیث شناس اهل سنّت نیز به متواتر بودن این حدیث تصریح کرده اند؛ آن سان که با …

مشاهده

تاریخچه پیدایش تصوف

منشأ و سیر تکامل و ایدئولوژی تصوف تا آن جا که از بقیه البقایای ناچیز به دست مانده می توان استنباط کرد، در کهن ترین اشعار فارسی دری، نشانه ای از تمایل خاصی به جنبه های مذهبی و یا حتی اسلام نبود. این نکته مخصوصاً از آن رو شگفت آور است که در ایرانی ذاتاً کشش خاصی به سوی معنویت …

مشاهده

شخصیت بخارى در نقل حدیث(۱)

در آغاز بایستى یادآور شد که ابوزرعه رازى و ابوحاتم رازى از استناد به روایات بخارى، دست شسته و دیگران را از نقل روایات و اقتباس از بخارى منع مى کردند. ابوزرعه و ابوحاتم و ترک روایات بخارى سُبکى در طبقات الشافعیّه الکبرى از تقى الدین ابن دقیق العید چنین نقل مى کند: آبروى مسلمانان، یکى از گودال هاى دوزخ …

مشاهده