دین و اندیشه

معرفت شناسی اختلاف فقیهان و تحولات فتوا۴

مبانی تحول اجتهادکه مادامی که در بستر زمان تغییر بیرونی یا درونی برای موضوعات حاصل نشود، احکام آن ها ثابت خواهد بود و با تغییر موضوعات، احکام آن ها نیز متغیر خواهد بود. در این مقاله از دو دیدگاه کلی درباره چگونگی تحول در اجتهاد سخن به میان آمده است دیدگاهی که هویت احکام شریعت در قبال تحولات را دگرگون …

مشاهده

معرفت شناسی اختلاف فقیهان و تحولات فتوا ۳

شأن عقل در قلمرو دینآنچه در این بخش بررسی می‏شود تبیین سهم و کارکرد عقل در زمینه دین‏شناسی است.۱- عقل و بُعد هستی شناختی دیندخالت عقل در بُعد هستی‌شناختی دین به آن است که عقل بتواند چیزی را به مجموعه دین اضافه کند و به بیان دیگر، دین‌ساز و در تکوین محتوای آن سهیم باشد.حق آن است که منبع هستی‏شناسی …

مشاهده

معرفت شناسی اختلاف فقیها ن وتحولات فتوا ۲

۱- مراد از دیندین مجموعه‌ای از عقاید، اخلاق، قوانین فقهی و حقوقی است که از ناحیه‌ی خداوند برای هدایت و رستگاری بشر،تعیین شده است. در بحث کنونی، صحبت از نسبت دین حق (یعنی اسلام) با عقل است.:دین درلغت به معنای انقیاد وخضوع وپیروی است ودراصطلاح عبارت است ازمجموعه عقاید واخلاق ,قوانین ومقرراتی که برای اداره امورجامعه انسانی وپرورش انسانهااست.البته برای …

مشاهده

معرفت شناسی اختلاف فقیهان و تحولات فتوا ۱

پدیده پرسش برانگیز اختلاف فقهاء هم مانند همه حوادث علمی,فرهنگی واجتماعی متاثرازعوامل گوناگون ومتنوعی است که همواره درصحنه زندگی فردی واجتماعی بشر بصورت پیدا وپنهان تحولات ودگرگونی ها را زمینه سازی وایجادمی کند .ازسویی دانش فقه هم از بسترهای این رویداداست ماهیتی وابسته داردومسائل آن برداده ها وگزاره های علوم دیگر مبتنی است وهرگونه اختلاف درمسائل علوم ،موجب تفاوت آراء …

مشاهده

نماز جماعت

ازنکات اساسی مربوط به نماز برپایی آن به صورت جماعت است ونمازجماعت دارای آثار معنوی ، اجتماعی سیاسی واخلاقی است. رسول خدا (ص) درمورد فضیلت نمازجماعت می فرماید: نمازانسان درجماعت بهتر است ازنمازی که چهل سال درخانه اش خوانده شود عرض کردند : یا رسول الله ! نمازیک روز؟فرمود بله یک نمازوپیشوایان معصوم روش هایی با تارکین نماز گفته اند …

مشاهده