سه شنبه - ۱۳۹۸/۰۱/۰۷
صفحه اصلی >> آموزش >> احکام (page 4)

احکام

اقسام واجبات

واجبات توصلی و تعبدی: قسمتی از واجبات باید به همراه نیت و قصد قربت‏به جای آورده شوند مانند نماز و روزه که به آنها واجبات تعبدی می‏گویند. قسمتی دیگر عباداتی هستند که لازم نیست‏به همراه نیت و قصد قربت‏به جا آورده شوند، مانند تطهیر بدن و لباس و امر به معروف و غسل‏میت. به عبارت دیگر، در واجبات توصلی انگیزه …

مشاهده

احکام ارتباط دختر و پسر

اختلاط دانشجویان پرسش ۹۲. آیا در محیط دانشگاهی اختلاط بین پسران و دختران، اشکالی دارد؟ همه مراجع (به جز بهجت و صافی): اگر نگاه گناه آلود انجام نشود و ترس افتادن به حرام نباشد، اشکال ندارد؛ ولی با وجود آن سزاوار است که مسوولان کشورهای اسلامی، برنامه ای برای جدا ساختن مراکز تحصیلی پسران و دختران تنظیم کنند.۱ آیات عظام …

مشاهده

احکام نگاه به نامحرم

قرآن و نگاه نامحرم پرسش ۱. آیا درباره نگاه به نامحرم آیه ای در قرآن هست؟ ((قل للمومنین بعضوا من ابصارهم))۱.؛ « به مومنان بگو: چشم های خود را از نگاه به نامحرم فرو گیرند». (( و قل للمومنات یغضضن من ابصارهن))۲.« و به زنان با ایمان بگو: چشم های خود را از نگاه هوس آلود فروگیرند». گفتنی است اگر …

مشاهده

احکام عکس و فیلم نامحرم

عکس و فیلم ناشناس پرسش ۴۲. نگاه مرد به عکس و فیلم بی حجاب زن ناشناس، چه حکمی دارد؟ همه مراجع: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به گناه باشد و مفسده ای در بین نیاشد، اشکال ندارد.۱ تبصره. هر چند تعبیر «بدون قصد لذت و ترس افتادن به گناه» در برخی منابع ذکر نشده؛ ولی این مسائله مورد …

مشاهده

موجبات ضمان

موجبات ضمان ۱. مسائل ضمان به مباشرت ضمان زوج و اب ومعلم ۱. و در اتلاف نفس یا طرف زوج، زوجه را، یا اب و جدّ ابى یا وصىّ ایشان یا معلّم، طفل را، بدون قصد قتل و این که سبب، قاتل غالبى باشد، خلاف است، احوط ضمان است در جمیع. ضمان طبیب ۲. طبیب ضامن است آن چه را …

مشاهده

تزاحم موجبات ضمان

تزاحم موجبات ضمان ثبوت ضمان بر مباشر در صورت اقوى بودن آن از سبب اگر در جنایتى سبب و مباشر جمع بودند وسبب اقوى نبود ضمان بر مباشر است، مثل دفع کننده با حفر بئر کننده، و نگاه دارنده با ذبح کننده، و سنگ گذار در منجنیق با آن که مى کشد طناب آن را. فرض غرور مباشر مگر در …

مشاهده

دیه جنایت بر اطراف

دیه جنایت بر اطراف و درآن مقاصدى است: ۱. دیه اعضا هرچه در آن تقدیرى نباشد، در آن ارش و حکومت است و در آن، مملوک، اصل است براى آزاد. و در مقدّر، آزاد اصل است براى مملوک به ترتیبى که ذکر مى شود إن شاء اللّه . آن چه در آن دیه مقدّر شده است و ۱۸ چیز از …

مشاهده

دیه جنین

دیه جنین دیه جنین محکوم به اسلام مشهور این است که جنینى که به حکم اسلام است، دیه او یک صد دینار است در صورتى که تام الخلقه باشد و ولوج روح در آن نشده باشد؛ و تمام خلقت به این است که از نطفه و علقه و مضغه و عظم، به صاحب لحم بودن رسیده باشد؛ پس در نطفه …

مشاهده

دیه جنایت بر میّت

دیه جنایت بر میّت دیه قطع سر میّت دیه قطع سر مسلمان آزاد یک صد دینار است، و دیه قطع جوارح و اعضاى او به حساب دیه او تعیین مى شود مثل دیه حىّ با دیه اعضاى او. و همچنین نسبت رعایت مى شود در دیه شجاج و جراحات او با دیه خود او که مذکور شد. و احوط ثبوت …

مشاهده

دیه جنایت بر حیوان

دیه جنایت بر حیوان جنایت بر حیوان مأکول اللحم اتلاف مأکول اللحم بدون اذن با تذکیه مأکول عادى (مثل گوسفند و گاو و شتر) اگر اتلاف شد به غیر اذن مالک، به سبب تذکیه، تفاوت بین حىّ و مذکّى را مالک، مستحق است، و استحقاق مطالبه تمام قیمت با دفع مذکّى ندارد؛ و هم چنین جانى استحقاق مطالبه عین با …

مشاهده