قرآن

شبهاتی درباره قرآن و پاسخ به آنها (۱)

اشکال ادبی در قرآنقرآن تمام مخالفین خود را به مبارزه کلامی فراخوانده و از آنان خواسته است که به مانند یک سوره از سوره های آن را بیاورند ولی کسی قدرت معارضه و مبارزه با قرآن را نداشته و در مقابل پیشنهاد قرآن، زانوی عجز بر زمین زده است.چون این شکست و رسوایی در معارضه با قرآن، بر دشمنان و …

مشاهده