یکشنبه - ۱۳۹۹/۰۵/۱۹
صفحه اصلی >> گوناگون >> سینما در 30 نما (page 2)

سینما در 30 نما

انواع حکومت در سینما (۲)

« کمونیسم » از ریشه ی یونانی « کمونیس » به معنای اشتراکی گرفته شده است. اصطلاح « کمون » و « کومون » به معنای اشتراکی در قرن نوزدهم نخستین بار در فرانسه به کار رفت؛ ولی اصطلاحی که دربرگیرنده ی نویسنده: جواد امین خندقی دو. کمونیسم « کمونیسم » (۱) از ریشه ی یونانی « کمونیس » (۲) …

مشاهده

انواع حکومت در سینما (۱)

شیوه ی حکومت یا شیوه ی حکم رانی کشور، اشاره به مجموعه ای از خصوصیات و نگرش های سیاسی دارد که یک نظام سیاسی بر اساس آنها در جغرافیای سیاسی خود اقتدار دارد و قوانین وضع می کند. در طول تاریخ، شیوه های نویسنده: جواد امین خندقی شیوه ی حکومت یا شیوه ی حکم رانی کشور، اشاره به مجموعه ای …

مشاهده

عرفان های نوظهور در سینما

« جنبش های نوپدید دینی » که به تعبیر دیگر « عرفان های نوظهور » یا « جنبش های نوپدید معنویت گرا » نیز گفته می شود، هر کدام در ادبیات علوم اجتماعی، تعریف خاصی دارند. گروه هایی که پس از جنگ جهانی دوم، به مؤلف: جواد امین خندقی « جنبش های نوپدید دینی » (۱) که به تعبیر دیگر …

مشاهده

آیین شینتوییزم در سینما

آیین شینتو آیین سنتی و بومی کشور ژاپن است. شینتو براساس اعتقادی کهن و اساطیری که همه ی پدیده های طبیعی را دارای روح می داند، بنا شده است؛ از این رو شینتوییزم حاصل روند تکاملی این اعتقاد کهن و اساطیری و تلفیقی مؤلف: جواد امین خندقی آیین شینتو (۱) آیین سنتی و بومی کشور ژاپن است. شینتو براساس اعتقادی …

مشاهده

سینما و نظریه تکامل

پیدایی انسان نیز همچون پیدایی هستی، بحثی است که فرضیه های مختلفی برای آن بنا شده است. این فرضیات و حدس ها منبعی برای اقتباس فیلم ها نیز محسوب می شوند و فیلم هایی براساس آن ها تولید شده است. نویسنده: امین جواد خندقی پیدایی انسان نیز همچون پیدایی هستی، بحثی است که فرضیه های مختلفی برای آن بنا شده …

مشاهده

اپوس دئی در سینما

« اپوس دئی »نام یکی از فرقه های مربوط به مسیحیت است که ریاضت و شکنجه ی بدنی انجام می دهند. این فرقه در گروهی از فیلم ها نیز آمده است که نمونه هایی از آن در ادامه می آید. شخصیت اصلی در فیلم « ویریدیانا » مؤلف: جواد امین خندقی « اپوس دئی » (۱) نام یکی از فرقه …

مشاهده

سحر و جادو در سینما

یکی از دست مایه های همیشگی فیلم های تلویزیونی و سینمایی، پرداختن به داستان هایی با محوریت سحر و جادو است. بخش عمده ای از آن چه این فیلم ها به تصویر می کشند ساخته ی تخیل و توهم سازندگان است که مراد ما در این مؤلف: جواد امین خندقی یکی از دست مایه های همیشگی فیلم های تلویزیونی و …

مشاهده

سینما و گرایش به بزه کاری

قهرمان ها و الگوهای فیلم ها، تأثیر شگرفی در تغییر بینش ها و کنش های انسانی دارند. مخاطبی که با فیلم و شخصیت های داستانی آن ارتباط برقرار می کند، در این پروسه ی تحول قرار می گیرد و اموری را از شخصیت داستانی، مؤلف: جواد امین خندقی قهرمان ها و الگوهای فیلم ها، تأثیر شگرفی در تغییر بینش ها …

مشاهده

سینما و گرایش به انتقام جویی

دسته ای از فیلم ها داستان را به گونه ای روایت می کنند که انتقام جویی شخصیت های آن بنای اصلی درام داستانی را تشکیل می دهد. در این فیلم ها حادثه ای برای شخصیت های داستانی رخ می هد و این افراد درصدد انتقام بر می آیند. مؤلف: جواد امین خندقی دسته ای از فیلم ها داستان را به …

مشاهده

سینما و سادیسم

« سادیسم » یا « دگرآزاری » به معنای وارد کردن رنج و آزار جنسی یا روانی به شخصی دیگر به منظور تحصیل تحریک و لذت جنسی است. سادیسم از نام شخصی به نام « مارکی دو ساد » نویسنده ی فرانسوی آثار اروتیک مؤلف: جواد امین خندقی « سادیسم » (۱) یا « دگرآزاری » به معنای وارد کردن …

مشاهده