پنجشنبه - ۱۳۹۷/۰۱/۳۰

سینما در 30 نما

مبانی زیبایی شناسی صدا در سینما

اغلب هنرشناسان و نظریه پردازان هنر، فیلم را در طبقه بندی هنرهای بصری قرار داده اند. زیبایی شناسی سنتی و مرسوم هنر سینما نیز تصویر را همواره بر صدا مقدم دانسته و چنین استدلال کرده که تصویر به تنهایی می تواند مبین یک شکل هنری به نام سینما باشد اما صدا که به رسانه های دیگر تعلق دارد نمی تواند …

مشاهده

شکل شناسی رابطه ی صدا و تصویر فیلم

موضوع شکل شناسی صدای فیلم، مطالعه و بررسی انواع روابطی است که یک صدای خاص (و گاه مجموعه ای از صداها) با تصویر مربوط به خود دارد. در این حیطه از زیبایی شناسی سینما که به زیبایی شناسی فرم تدوین مربوط می شود، ساختارهای دیداری- شنیداری مورد مطالعه و شناسایی قرار می گیرند. در بررسی این نوع ساختارهای تصویری-صوتی، همواره …

مشاهده

کاربردهای هنری و دراماتیک جلوه های صوتی در فیلم

کاربرد جلوه های صوتی در فیلم را به پنج دسته ی کلی و اساسی می توان تقسیم بندی کرد: ۱. شبیه سازی از روی واقعیت (بازسازی صدای طبیعی)؛ ۲. افزایش ابعاد فضای صحنه (جایگزینی صدا به جای گسترش تصویر)؛ ۳. خلق حالت عاطفی (تجسم یک موقعیت احساسی)؛ ۴. بیان های مجازی و نمادین؛ ۵. انتقالات زمانی- مکانی و فلاش بک …

مشاهده

موسیقی فیلم در یک نگاه کوتاه

خلق هنری جدید که نتیجه ی تطبیق بنیادی و سنجیده ی همه ی هنرها به طور یک جا باشد برای نخستین بار توسط ریچارد واگنر آهنگ ساز بزرگ آلمانی در تاریخ هنر مطرح شده است. همراهی موسیقی با تصاویر فیلم احتمالاً همان ترکیب هنری یگانه ای بود که واگنر آرزو داشت. در این مقاله به طور فشرده به نوع روابط …

مشاهده

ویژگی های ساختار و مضمون فیلم های علمی- تخیلی

هدف این مقاله بررسی الگوها و طبقه بندی قالب های فیلم نامه و مضامین ژانر علمی- تخیلی است، به نحوی که هر یک از این قالب ها بتواند با ساختارهای تقریباً ثابتی تطبیق کند که از آغاز پیدایش این ژانر در تاریخ سینما- یعنی فیلمی با مضمون علمی- تخیلی- وجود داشته و از مختصات و ویژگی های آن پیروی کند. …

مشاهده

زیبایی شناسی موسیقی فیلم: ویژگی ها و معیارها

این مقاله در ابتدا به معرفی عواملی می پردازد که در شکل گیری موسیقی فیلم و رشد زیبایی شناسی آن مؤثر بوده اند. آن گاه از عناصری نام می برد که سینما و موسیقی را به هم نزدیک می کند. به دنبال آن معلوم می کند که چه عواملی در آهنگ سازی فیلم، استخوان بندی موسیقی را می سازند. مقاله …

مشاهده

مقدمه ای بر شناخت ویژگی های فیلم نامه

فیلم نامه (۱) را می توان از سه دیدگاه متفاوت، اما مرتبط به هم، تعریف کرد: الف) از دیدگاه تولید و اقتصاد فیلم؛ ب) از دیدگاه ماهیت انواع متون (به منزله ی یک متن نوشتاری با هدف استفاده در فیلم سازی)؛ ج) از دیدگاه هنری (به منزله ی آغاز شکل گیری خلاقیت سینمایی به ویژه در سینمای روایتی). از دیدگاه …

مشاهده

تفاوت های عمده ی بازیگری در تئاتر و سینما

هدف این مقاله بررسی تفاوت های بنیادی بین بازیگری در سینما (بازیگری فیلم) و بازیگری در تئاتر است. این تفاوت ها از طریق طبقه بندی ویژگی های بازیگری در این دو هنر، به شیوه ی تطبیقی- مقایسه ای در زمینه های متقابل مشخص شده است. در مقایسه با هنر نمایشی تئاتر، هنر تصویری- صوتی سینما که در مواردی نیز ممکن …

مشاهده

تأثیر قاب تصویر بر فضا در سینما

هدف این مقاله توضیح کاربردهای هنری و دراماتیک قاب بندی (۱) نما در سینما نیست، بلکه خود قاب، تاریخ تحولات و زیبایی شناسی نسبت های ابعاد آن، همچنین نقشی که فیزیک قاب در خلق فضای سینمایی دارد، مورد نظر است. در این مقاله از فضا در سینما به عنوان «فضای فیلمی» نام برده شده تا از «فضای تصویری» که مربوط …

مشاهده

سینمای ملی: مفاهیم، ویژگی ها و معیارهای شناخت آن

امروزه در تعدادی از مقاله ها، کتاب ها، نقدها، مصاحبه ها و سخنرانی هایی که پیرامون سینمای ایران و فیلم های ایرانی منتشر و یا ارائه می شود، برخی افراد به دفعات از اصطلاحاتی چون«سینمای ملی ایران» و یا «صنعت سینمای ایران» استفاده می کنند، بی این که مفاهیم موجود در این اصطلاحات، ابعاد و شاخص های آن را عمیقاً …

مشاهده