جمعه - ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

سینما در 30 نما

بازتاب جنگ در سینمای ایران

در این پژوهش سعی می کنیم به این پرسش پاسخ دهیم که بازتاب جنگ در سینمای ایران چگونه بوده و چه سیر تحولی را طی کرده است. برای این منظور سینمای جنگ در سه دوره ی زمانی ۶۰ تا ۶۷، ۶۷ تا ۸۰ و دهه ی ۸۰ بررسی شده است. چارچوب نظری رویکرد بازتاب، مبنای نظری این تحقیق است و …

مشاهده

منازعات قدرت و تکوین تاریخی سینمای ایران

هدف از تحقیق در میدان تولید سینمای ایران، شناسایی مسئله ی میدان سینما بر پایه ی منازعات عاملان و ارائه ی الگوی تحلیلی برای تبیین جریان های تولید فیلم در ایران است. پرسش های مهم تحقیق عبارتند از اینکه نخست، سرمایه گذاری بخش خصوصی در سینما چگونه بر تولید فیلم مؤثر بوده است؟ دوم، دولت به عنوان یک نهاد سرمایه …

مشاهده

سینمای ایران به عنوان حوزه ی عمومی

با مطالعه ی اکتشافی که از راه تحلیل محتوای فیلم های سینمایی ۱۳۸۴-۱۳۷۶ انجام شد، چنین به نظر می آید که مضامین و محتوای اصلی بیشتر فیلم های این تاریخ در مورد مسائل سیاسی بوده است، به طوری که می توان گفت فیلم سیاسی در این دوره غلبه داشته است. حال پرسش این است که آیا فیلم های سیاسی اکران …

مشاهده

هویت دینی و ایرانی در سینمای ایران

سینمای پس از انقلاب بیشتر به بازنمایی و تبلیغ هویت اسلامی در ایران پرداخته و از بازنمایی هویت ایرانی غافل مانده است. اگر هم تلاشی در بازنمایی هویت ایرانی شده، همواره به نوعی در ترکیب با هویت اسلامی بوده و استقلال نداشته است. ادعای این مقاله این است که پرداختن به هویت دینی، به صورت یک سویه، نتوانسته است مخاطبان …

مشاهده

ریشه های نظری جامعه شناسی سینما

سینما یکی از انواع هنرها و به عبارتی هنر هفتم است. جامعه شناسی هنر حوزه ای نظری است که مفاهیم کلی و نظریه های مطرح درباره ی هنر را، صرف نظر از نوع هنر، به بحث می گذارد. به عبارت دیگر جامعه شناسی هنر، بستر نظری مطالعه ی تمامی شاخه های خاص هنر از منظر جامعه شناسی است. بنابراین جامعه …

مشاهده

نظریّه های جامعه شناسی سینما

اندیشمندان علوم اجتماعی از زاویه های مختلفی به رابطه ی میان سینما و جامعه نگاه کرده اند. این دیدگاه گاه جنبه ی کلان و گاه جنبه ی خرد داشته است. دیدگاه مکتب فرانکفورت و آرنولد هاوزر، دیدگاه هایی به طور عمده کل نگر، و دیدگاه پی یر سورن و آی. سی. جاروی دیدگاه هایی به نسبت جزء نگر هستند. از …

مشاهده

سینما در ایران

ورود سینما به ایران، برخلاف غرب به وسیله ی طبقه ی حاکم بود. در غرب، همان طور که آرتور نایت تشریح کرده است، ابتدا مخترعان با استفاده از پیشرفت های علمی معاصر خود، به ابداع وسیله ی جدیدی دست زدند که می توانست علاوه بر تصویر اشیاء حرکت آنها را هم نشان دهد. پس از آن هنرمندان به این فکر …

مشاهده

ایرانیان چگونه سینماگر شدند؟

چگونگی هنرمندشدن افراد یکی از محورهای مورد بحث در جامعه شناسی هنر به طور کلی و در جامعه شناسی سینما به طور خاص است. چگونه است که برخی افراد وارد فعالیت های اقتصادی و اجتماعی دیگر می شوند و برخی گاه تمام عمر خود را صرف خلق یا تولید آثار هنری می کنند؟ آیا هنرمندشدن و ورود به قلمرو هنری، …

مشاهده

ویژگی های جامعه شناختی سینماگران ایرانی

در تحقیقی بر روی ویژگی های جامعه شناختی کارگردانان سینمای ایران، به مطالعه ی این ویژگی ها به روش اسنادی پرداخته شده است. این تحقیق با ارائه ی توصیفی از خصوصیات و ویژگی های اجتماعی سینماگران ایرانی نشان می دهد که این گروه اجتماعی در وجود با فقدان برخی ویژگی های اجتماعی، مشترک است. این وجه اشتراک نشان دهنده ی …

مشاهده

ویژگی های اجتماعی بازیگران سینمای ایران

اعتقاد به تأثیرگذاری جامعه بر شکل گیری، مضمون و محتوای آثار هنری و تأثیرپذیری هنرمند از محیط اجتماعی، خانوادگی، جغرافیایی، تجربه های فردی و جمعی، کم و بیش در بین همه ی محققان جامعه شناسی به طور اعم و جامعه شناسی هنر به طور اخص پذیرفته شده است، اما میزان سهمی که برای این تأثیر و تأثر قایلند، نوعی دسته …

مشاهده