یکشنبه - ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
صفحه اصلی >> گوناگون >> نگاهی به تاریخ

نگاهی به تاریخ

خودمختاری تاریخ (قسمت اول)

اگر تاریخ هنر است، دست کم نوع بسیار خاصی از هنر است. تمام کاری که هنرمند میکند بیان چیزی است که می بیند؛ مورخ هم باید این کار را بکند و هم خود را مطمئن کند که آنچه می بیند حقیقت است.  چکیده: اگر تاریخ هنر است، دست کم نوع بسیار خاصی از هنر است. تمام کاری که هنرمند میکند …

مشاهده

عرصه‌ی تفکر تاریخی (قسمت دوم)

دانشمند نه نیاز دارد و نه می تواند مانند مورخ به درون حوادث نفوذ کند و به فکری که حوادث تبیین می کنند، پی ببرد. به این طریق، تکلیف مورخ غامض تر از تکلیف دانشمند است. چکیده: دانشمند نه نیاز دارد و نه می تواند مانند مورخ به درون حوادث نفوذ کند و به فکری که حوادث تبیین می کنند، …

مشاهده

عرصه‌ی تفکر تاریخی (قسمت اول)

مفهوم تکاملی طبیعت که مفاهیم ضمنی آن را فلاسفه به طرز مؤثری بیان کرده اند، تفاوت میان فرایند طبیعی و فرایند تاریخی را از میان بر داشته و طبیعت را در تاریخ مستحیل کرده است .. چکیده: مفهوم تکاملی طبیعت که مفاهیم ضمنی آن را فلاسفه به طرز مؤثری بیان کرده اند، تفاوت میان فرایند طبیعی و فرایند تاریخی را …

مشاهده

خطای ذاتی در اندیشه‌ی علم

خطای ذاتی در اندیشه‌ی علم سرشت آدمی با اشاره به این نکته زایل نمی شود که ماهیت آدمی، مانند هر نوع ماهیتی، باید مطابق با اصول فکر نوین، به عنوان موضوع تکامل درک شود. در حقیقت، این نوع تعدیل اندیشه فقط به پیامدهای بدتری می انجامد. چکیده: خطای ذاتی در اندیشه‌ی علم سرشت آدمی با اشاره به این نکته زایل …

مشاهده

تاریخ علم زیست گذشتگان

تاریخ به علم شباهت دارد، زیرا در هر دوی آنها معرفت استنتاجی یا استدلالی هستند. اما در حالی که علم در عالمی از کلیات انتزاعی زیست می کند، که از یک نظر همه جا هستند و از نظر دیگر در هیچ جا نیستند چکیده: تاریخ به علم شباهت دارد، زیرا در هر دوی آنها معرفت استنتاجی یا استدلالی هستند. اما …

مشاهده

خودمختاری فکر تاریخی

خودمختاری فکر تاریخی به ساده ترین صورت آن در کار گزینش دیده می شود. مورخی که سعی میکند بر اساس نظریه‌ی عقل سلیم کار کند و آنچه را که در مراجعش می یابد به درستی باز تولید کند، به نقاش مناظری شبیه است که می کوشد بر اساس این نظریه ی هنر کار کند که می گوید هنرمند باید از …

مشاهده

تاریخ دادگاه جهان (قسمت سوم)

علمی که حاصل تعمیم واقعیت های تاریخی است در وضعیت بسیار متفاوتی قرار دارد؛ در اینجا، واقعیات برای آن که به سان داده به کار آینده نخست باید از نظر تاریخی دانسته شوند؛ دانش تاریخی ادراک حسی نیست، پی بردن به فکری است که جنبه ی درونی حادثه را تشکیل می دهد. چکیده: علمی که حاصل تعمیم واقعیت های تاریخی …

مشاهده

تاریخ دادگاه جهان (قسمت دوم)

تاریخ تنها طریقی است که با آن ذهن دیگری یا ذهن جمعی (هر معنایی که این عبارت دقیقا دارد) یک جامعه یا عصر را بشناسم. مطالعه ی ذهن عصر ویکتوریا یا روحیه ی سیاسی انگلیسی ها صرفا عبارت است از مطالعه ی تاریخ فکر ویکتوریایی یا فعالیت سیاسی در انگلستان. چکیده: تاریخ تنها طریقی است که با آن ذهن دیگری …

مشاهده

تاریخ دادگاه جهان (قسمت اول)

تاریخ، چنانکه اغلب به غلط توصیف شده است، داستان حوادث پیاپی یا شرح تحول نیست. برخلاف دانشمند علوم طبیعی، مورخ با حوادث به معنی دقیق کلمه ابدا سر و کار ندارد. او فقط با حوادثی که تجلی برونی افکارند و تا حدی که افکار را بیان می کنند، سروکار دارد. چکیده: تاریخ، چنانکه اغلب به غلط توصیف شده است، داستان …

مشاهده

نظریه‌ی عقل سلیم

برای نظریه‌ی عقل سلیم حقیقت تاریخی عبارت است از اعتقادات مورخ که به شکل اظهارات مراجع او در آمده است؛ برادلی مشاهده کرده است که مورخ برای مطالعه ی مراجع خود معیاری از آن خویش را به کار می برد و با مراجعه به آن خود مراجع مورد داوری قرار میگیرند. چکیده: برای نظریه‌ی عقل سلیم حقیقت تاریخی عبارت است …

مشاهده