سه شنبه - ۱۳۹۸/۰۵/۰۱
صفحه اصلی >> گوناگون >> نگاهی به تاریخ

نگاهی به تاریخ

ماهیت آدمی و تاریخ آدمی (قسمت اول)

خودشناسی در این جا به معنای شناخت از ماهیت جسمانی آدمی و کالبدشناسی و فیزیولوژی او نیست؛ حتی شناخت از ذهن تا آن جا که شامل احساسات، حساسیت ها و عواطف می شود نیست، بلکه شناخت از تواناییهای دانش، فکر یا درک یا عقل او است. چکیده: خودشناسی در این جا به معنای شناخت از ماهیت جسمانی آدمی و کالبدشناسی …

مشاهده

تاریخ سرهم بندی شده

اگر نقد مورخ را به نتیجه‌ای مثبت هدایت کند حداکثر چیزی که به او می دهد یک عبارت «هیچ مانعی ندارد» است، زیرا نتیجه‌ی مثبت در واقع این است که شخصی که آن اظهار را کرده نه به جهالت معروف است نه به دروغگویی چکیده: اگر نقد مورخ را به نتیجه‌ای مثبت هدایت کند حداکثر چیزی که به او می …

مشاهده

تاریخ انتقادی قرن هفدهم

آلمان وطن «تاریخ انتقادی» در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم، اهمیت کار ویکو آنقدر که می بایست شناخته نشده بود؛ ولی به کلی هم ناشناخته نبود و در واقع، بعضی از پژوهندگان بسیار معروف آلمانی، مانند ولفا، عملا بعضی از ایده‌های او را وام گرفته بودند. چکیده: آلمان وطن «تاریخ انتقادی» در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن …

مشاهده

مورخ مرجع علوم تاریخ

در زندگی عملی همه روزه، ما همواره و به حق اطلاعاتی را که اشخاص دیگر به ما عرضه میکنند می پذیریم، با این باور که این اطلاعات هم کامل و هم صحیح اند، و گاه برای این باور خویش زمینه هایی هم داریم. چکیده: در زندگی عملی همه روزه، ما همواره و به حق اطلاعاتی را که اشخاص دیگر به …

مشاهده

استدلال درعلوم تاریخ

گاه بخواهد فکر کردن را متوقف کند. آنچه از دستش بر نمی آید این است که فرض اولیه را وضع کند، به فکر کردن ادامه دهد و به نتیجه‌ای برسد متفاوت با آنچه از لحاظ علمی صحیح است. چکیده: گاه بخواهد فکر کردن را متوقف کند. آنچه از دستش بر نمی آید این است که فرض اولیه را وضع کند، …

مشاهده

تاریخ علم است؛ نه کم تر، نه بیشتر (قسمت دوم)

ضرورت برهان برای هر ادعای معرفت با به نمایش در آوردن زمینه هایی که آن دانش بر آنها استوار است، خصیصه ی کلی علم است، زیرا از این واقعیت ناشی می شود که علم هیئت سازمان یافته معرفت است. این که بگوییم معرفت استنتاجی است، فقط طریقه ی دیگری است برای این که بگوییم معرفت سازمان یافته است. چکیده: ضرورت …

مشاهده

تاریخ علم است؛ نه کم تر، نه بیشتر (قسمت اول)

تاریخ به هیچ یک از این طریقه ها سازمان داده نمی شود. جنگها و انقلابها و دیگر فرایندهایی که تاریخ به آنها می پردازد، تعمدا به دست مورخان، تحت شرایط آزمایشگاهی و برای بررسی با دقت علمی، اتفاق نمی افتند. چکیده: تاریخ به هیچ یک از این طریقه ها سازمان داده نمی شود. جنگها و انقلابها و دیگر فرایندهایی که …

مشاهده

تاریخ نگاه به گذشته (قسمت دوم)

عمل تفکر دانش است و دانش چیزی بیش از شعور بی واسطه است. بنابراین، فرایند دانش جریان صرف شعور نیست. شخصی که شعورش صرفا توالی حالات باشد، صرفنظر از این که این حالات به چه نامی خوانده شوند، به هیچ وجه نمی تواند از هیچ دانشی برخوردار باشد. چکیده: عمل تفکر دانش است و دانش چیزی بیش از شعور بی …

مشاهده

تاریخ نگاه به گذشته(قسمت اول)

مورخ گذشته را با باور کردنی ساده‌ی شاهدی عینی که حوادث مورد بحث را دیده و مدرکش را ضبط کرده است، نمی شناسد. آن نوع وساطت، حداکثر چیزی که به دست می‌دهد باور است نه دانش، و آن هم با وری بسیار سست بنیاد و نامحتمل. چکیده: مورخ گذشته را با باور کردنی ساده‌ی شاهدی عینی که حوادث مورد بحث …

مشاهده

درک واقعیات گذشته در شرایط کنونی (قسمت دوم)

شرط وجود چیزی ممکن است به یکی از دو طریق زیر به آن مربوط شود: یا به عنوان چیزی که باید اول وجود داشته باشد، اما پس از به وجود آمدن، وجودش متوقف می شود یا به عنوان چیزی که باید مادام که آن چیز وجود دارد آن هم وجود داشته باشد. چکیده: شرط وجود چیزی ممکن است به یکی …

مشاهده