شنبه - ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
صفحه اصلی >> Tag Archives: معرفت شناسی اختلاف فقیهان و تحولات فتوا 1

Tag Archives: معرفت شناسی اختلاف فقیهان و تحولات فتوا 1

معرفت شناسی اختلاف فقیهان و تحولات فتوا۴

مبانی تحول اجتهاد که مادامی که در بستر زمان تغییر بیرونی یا درونی برای موضوعات حاصل نشود، احکام آن ها ثابت خواهد بود و با تغییر موضوعات، احکام آن ها نیز متغیر خواهد بود. در این مقاله از دو دیدگاه کلی درباره چگونگی تحول در اجتهاد سخن به میان آمده است دیدگاهی که هویت احکام شریعت در قبال تحولات را …

مشاهده

معرفت شناسی اختلاف فقیهان و تحولات فتوا ۳

شأن عقل در قلمرو دین آنچه در این بخش بررسی می‏شود تبیین سهم و کارکرد عقل در زمینه دین‏شناسی است. ۱- عقل و بُعد هستی شناختی دین دخالت عقل در بُعد هستی‌شناختی دین به آن است که عقل بتواند چیزی را به مجموعه دین اضافه کند و به بیان دیگر، دین‌ساز و در تکوین محتوای آن سهیم باشد.حق آن است …

مشاهده

معرفت شناسی اختلاف فقیهان و تحولات فتوا ۱

پدیده پرسش برانگیز اختلاف فقهاء هم مانند همه حوادث علمی,فرهنگی واجتماعی متاثرازعوامل گوناگون ومتنوعی است که همواره درصحنه زندگی فردی واجتماعی بشر بصورت پیدا وپنهان تحولات ودگرگونی ها را زمینه سازی وایجادمی کند .ازسویی دانش فقه هم از بسترهای این رویداداست ماهیتی وابسته داردومسائل آن برداده ها وگزاره های علوم دیگر مبتنی است وهرگونه اختلاف درمسائل علوم ،موجب تفاوت آراء …

مشاهده