شنبه - ۱۳۹۸/۰۱/۰۴
صفحه اصلی >> آموزش >> احکام >> احکام عکس و فیلم نامحرم

احکام عکس و فیلم نامحرم

عکس و فیلم ناشناس
پرسش ۴۲. نگاه مرد به عکس و فیلم بی حجاب زن ناشناس، چه حکمی دارد؟
همه مراجع: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به گناه باشد و مفسده ای در بین نیاشد، اشکال ندارد.۱
تبصره. هر چند تعبیر «بدون قصد لذت و ترس افتادن به گناه» در برخی منابع ذکر نشده؛ ولی این مسائله مورد اتفاق تمامی فقیهان است.
۱. امام، استفتاءات، ج۳، (نظر)، س۲۵، خامنه ای، اجوبه الاستفتاءات، س ۱۱۸۲؛ وحید، توضیح المسائل، م ۲۴۴۸؛ فاضل، جامع المسائل، ج۱، س۱۷۳۲؛ نوری، استفتاءات، ج۱، س ۴۵۸؛ صافی، جامع الاحکام، ج۲، س۱۷۱۹ و توضیح المسائل مراجع، م ۲۴۳۹؛ تبریزی، استفتاءات، س۱۵۸۸؛ مکارم، استفتاءات، ج۲، س۱۰۴۴؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج۲، (النکاح)، م۲۷؛ بهجت، توضیح المسائل، (متفرقه)م۲.

نگاه خواستگاری به عکس
پرسش ۴۳. آیا مرد می تواند برای آگاهی از خصوصیات جسمی و زیبایی دختری که می خواهد با او ازدواج کند، عکس یا فیلم او را مشاهده کند؟
در صورتی که دختر، فامیل و آشنا، چه حکمی دارد؟
همه مراجع، اگر بدون قصد لذت باشد، اشکال ندارد؛ هر چند آن دختر از فامیل و آشنایان باشد.۱
۱. با استفاده از منابعی که در عنوان«نگاه خواستگاری» آمده است.

عکس و فیلم آشنا
پرسش۴۴. نگاه کردن به عکس و فیلم های زنان فامیل وآشنا که در آن بدون حجاب مشاهده می شوند، چگونه است؟
آیات عظام امام، تبریزی و نوری: اگر از زنانی اند که به حفظ حجاب شرعی پایبند هستند، نگاه کردن به عکس و فیلم آنان حرام است.۲
آیات عظام بهجت و فاضل: بنابر احتیاط واجب نگاه کردن به عکس و فیلم آنان، جایز نیست.۳
آیات عظام سیستانی، مکارم و وحید: اگر از زنای اند که به حفظ حجاب شرعی پایبند هستند، بنابر احتیاط واجب نگاه کردن به عکس و فیلم آنان جایز نیست.۴
آیات عظام خامنه ای و صافی: نگاه کردن به عکس و فیلم آنان (به ویژه در مواردی که در معرض هتک و فساد باشند)، حرام است.۵
۲. امام، توضیح المسائل، م۲۴۳۹؛ نوری، توضیح المسائل، م۲۴۳۵؛ تبریزی، صراط النجاه، ج۲، س۱۱۵۸.
۳. فاضل، جامع المسائل، ج۱، س۱۷۲۸ و ۱۷۳۲؛ دفتر: بهجت.
۴. توضیح المسائل مراجع، م۲۴۳۹؛ وحید، توضیح المسائل، م۲۴۴۸.
۵. صافی، توضیح المسائل، م۲۴۴۸؛ خامنه ای، اجوبه الاستفتاءات، س۱۱۸۲.
پرسش ۴۵. نگاه به عکس و فیلم برخی از فامیل ها و آشنایان که از نظر حجاب بی بد و بار و بی باک هستند، حکمش چیست؟
آیات عظام امام، تبریزی، سیستانی، مکارم و وحید، اگر باعث مفسده نشود، اشکال ندارد.۱
آیات عظام بهجت، فاضل و صافی: بنابر احتیاط و اجب نگاه به عکس وفیلم آنان، جایز نیست.۲
آیه الله خامنه ای: نگاه کردن به عکس و فیلم آنان جایز نیست.۳
۱. نوری، توضیح المسائل، م۲۴۳۵؛ امام، سیستانی، وحید، مکارم، توضیح المسائل مراجع، م۲۴۳۹؛ وحید، توضیح المسائل، م ۲۴۴۸؛ تبریزی؛ صراط النجاه، ج۲، س۱۱۵۸.
۲. فاضل، جامع المسائل، ج۱، س۱۷۲۸ و ۱۷۳۲ و دفتر: صافی و بهجت.
۳. خامنه ای، اجویه الاستفتاءات، س ۱۱۸۲.

عکس از دنیا رفته
پرسش ۴۶. حکم مشاهده و فیلم زنان فامیل که از دنیا رفته اند، چیست؟
همه مراجع، حکم نگاه به عکس و فیلم دوران حیات آنان را دارد و هیچ تفاوتی نمی کند.۴
۴. تبریزی، صراط النجاه، ج۵، س ۱۲۷۱ و دفتر: همه.

عکس بازیگران
پرسش ۴۷. اخیراً از بازیگران زن پوستر هایی تهیه شده است. برخی از آنان موهای خود را بیرون انداخته اند و بعضی دیگر لباس های تنگ و اندام نما پوشیده و عکس انداخته اند، در این مورد حکم چگونه است؟
همه مراجع: اگر نشر و نگاه به آنان باعث مفسده گردد، جایز نیست.۵
۵. دفتر: همه .

نگاه به عکس دختر
پرسش ۴۸. نگاه کردن به عکس بدون حجاب دختر بچه های ممیز، چگونه است؟
همه مراجع: اگر با قصد لذت نباشد و باعث مفسده نشود، اشکال ندارد.۱
۱. دفتر: همه

عکس دوران کودکی
پرسش ۴۹. دیدن عکس دوران کودکی زنان نامحرم، در صورتی که پوشش کافی نداشته باشند، چه حکمی دارد؟
همه مراجع (به جز سیستانی): اگر نگاه به آن باعث هتک آنان و تحریک شهوت نشود، اشکال ندارد.۲
آیه الله سیستانی: اگر عکس یاد شده از وضع کنونی زن حکایت کند و او را نیز بشناسد، بنابر احتیاط واجب جایز نیست.۳
۲. تبریزی، صراط النجاه، ج۱، س۸۸۹؛ دفتر:همه.
۳. دفتر: سیستانی.

فیلم های صدا و سیما
پرسش ۵۰. نگاه به فیلم های ایرانی و خارجی که در آنها حجاب رعایت نمی شود و از صدا و سیما پخش می شوند، چه حکمی دارد؟
همه مراجع:اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به گناه باشد و باعث مفاسد و انحرافات اخلاقی نشود، اشکالی ندارد.۴
۴. خامنه ای، اجوبه الاستفتاءات، س۱۱۹۴ و ۱۲۰۶؛ مکارم، استفتاءات، ج۱، س۷۷۵ و ۷۷۴؛ فاضل. جامع المسائل، ج۱، س ۱۷۲۶ و ۱۷۲۷؛ نوری، استفتاءات، ج۱، س۴۵۰ و ۴۵۲؛ بهجت، توضیح المسائل. (متفرقه)، م۲؛ امام، استفتاءات، ج۳، (نظر)، س ۱۵ و ۱۹؛ تبریزی، استفتاءات، س۱۰۸۱ و ۱۶۰۳؛ صافی، جامع الاحکام، ج۲، س۱۷۰۸ و ۱۷۱۹؛ سیستانی، sistani.org (فیلم)، س۸؛ دفتر: وحید.

فیلم های وزارت ارشاد
پرسش ۵۱. نگاه به فیلم های مجاز داخلی و خارجی که به وسیله وزارت ارشاد اجازه داده شده است، چه حکمی دارد؟
همه مراجع: اگر{در حد ابتذال نبوده} و بدون قصد لذت و ترس افتادن به گناه باشد و باعث مفاسد و انحرافات اخلاقی نشود، اشکالی ندارد {خواه فیلم داخلی باشد یا خارجی}.۱
۱. خامنه ای، اجویه الاستفتاءات، س۱۱۹۴ و۱۲۰۶؛ فاضل، جامع المسائل، ج۱، س۱۷۲۶ و ۱۷۲۷؛ بهجت، توضیح المسائل، (متفرقه)، م۲، مکارم، استفتاءات، ج۱، س۷۷۵ و ۷۷۲؛ نوری، استفتاءات، ج۱، س۴۵۰ و ۴۵۲؛ امام، استفتاءات، ج۳، (نظر)، س ۱۵ و ۱۹؛ سیستانی، sistaki.org . (فیلم)، س۸؛ تبریزی، استفتاءات، س۱۰۸۱و ۱۶۰۳؛ صافی، جانع الاحکام، ج۲، س۱۷۰۸و ۱۷۱۹؛ دفتر:وحید.

پخش زنده و غیر زنده
پرسش ۵۲. حکم تماشای زن بی حجاب در رسانه های تصویری به صورت غیر زده وزنده چیست؟
همه مراجع (به جز تبریزی و خامنه ای): اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشد و باعث مفسده نشود، اشکال ندارد و تفاوتی بین پخش زنده و غیر زنده نمی کند.۲
۲. بهجت، توضیح المسائل، (متفرقه)، م۲؛فاضل، جامع المسائل، ج۱، س۱۷۲۸، صافی، جامع الاحکام، ج۲، س۱۷۱۹، امام، استفتاءات، ج۳، (نظر)، س۱۵؛ نوری، استفتاءات، ج۱، س۴۵۸ و ۴۵۲؛ سیستانی، sistani.org ، (تصویر)، ش۱۳؛ دفتر:وحید.
آیه الله تبریزی: بین پخش زنده و غیر زنده تفاوت است. اگر به طور غیر زنده پخش شود و باعث مفسده نشود، اشکال ندارد و اگر به طور زنده باشد، نگاه به آن {هر چد باعث مفسده نیز نشود} جایز نیست.۱
آیه الله خامنه ای: بین پخش زنده و غیر زنده متفاوت است. اگر به طور غیر زنده پخش شود و بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشد و باعث مفسده نشود، اشکال ندارد و اگر به طور زنده باشد، بنابر احتیاط واجب، نگاه به آن {هر چند باعث مفسده نیز نشود} جایز نیست.۲
۱. تبریزی، صراط النجاه، ج۵، س۱۱۳۰.
۲. خامنه ای، اجویه الاستفتاءات، س۱۱۸۲.

تفاوت فیلم و عکس
پرسش ۵۳. آیا نگاه به فیلم با نگاه به عکس زن نامحرم بی حجاب، تفاوت دارد؟
همه مراجع (به جز تبریزی و خامنه ای)؛ بین فیلم و عکس تفاوتی در حکم نیست و فیلم همان عکس متحرک است.
آیه الله تبریزی: بین فیلمی که به طور غیر مستقیم و غیر زنده پخش می شود و عکس تفاوتی در حکم نیست؛ ولی نگاه به فیلم زنده، حکم نگاه به شخص را دارد و با عکس فرق می کند.
آیه الله خامنه ای: بین فیلمی که به طور غیر مستقیم و غیر زنده پخش می شود و عکس تفاوتی در حکم نیست؛ ولی نگاه به فیلم زنده بنابر احتیاط واجب حکم نگاه به شخص را دارد و با عکس فرق می کند.۳
۳. با استفاده از منابعی که در عنوان «پخش زده و غیر زنده» آمده است.

مشاهده نامحرم در چت
پرسش ۵۴. آیا در چت با نامحرم در اینترنت، می توان به چهره بی حجاب او که از دوربین کامپیوتری مشاهده می شود، نگاه کرد؟
همه مراجع (به جز تبریزی و خامنه ای): اگر بدون قصد لذت وترس افتادن به حرام باشد و باعث مفسده نشود، اشکل ندارد.
آیه الله تبریزی: نگاه به آن {هر چند باعث مفسده نشود} جایز نیست.
آیه الله خامنه ای: بنابر احتیاط واجب، نگاه به آن{هر چند باعث مفسده نیز نشود} جایز نیست.

عکس و فیلم مبتذل
پرسش۵۵. نگاه به فیلم های مبتذل که بیشتر زنان غیر مسلمان در آن بازی می کنند- در صورتی که موجب تحیک انسان نشود- چه حکمی دارد؟
همه مراجع (به جز تبریزی و سیستانی): با توجه با اینکه دیدن این گونه فیلم ها به طور معمول شهوت برانگیز و مقدمه ارتکاب گناه می باشد، نگاه به آنها حرام است.۱
آیه الله تبریزی: نگاه به فیلم هایی که موجب تحریک شهوت بر حرام یا ترویج فساد در جامعه باشد، جایز نیست.۲
آیه الله سیستانی: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به گناه نیز باشد، بنابر احتیاط واجب نگاه به زنان جایز نیست.۳
۱. خامنه ای، اجویه الاستفتاءات، س۱۱۸۷، صافی، جامع الاحکام، ج۲، س۱۷۱۷و ۱۶۰۵؛ فاضل، جامع المسائل، ج۱، س۱۷۲۹و ۱۷۳۱؛ مکارم، استفتاءات، ج۱، س۷۷۸ و ۷۸۲؛ دفتر: نوری و امام، بهجت، وحید.
۲. تبریزی، استفتاءات، س۱۶۰۳ و ۱۶۰۵ و صراط النجاه، ج۵، س۱۱۲۹.
۳. سیستانی، sistani.org، (فیلم)، س۴؛

عکس مبتذل غیر مسلمانان
پرسش ۵۶. نگاه کردن به عکس های عریان و برهنه زنان و مردان غیر مسلمان چه حکمی دارد؟
آیات عظام امام، تبریزی، خامنه ای، سیستانی، فاضل و وحید: اگ با قصد لذت باشد، حرام است و بنابر احتیاط واجب بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام نیز جایز نیست.۱
آیات عظام بهجت، صافی، مکارم و نوری: نگاه به آن جایز نیست؛ هر چند بدون قصد لذت باشد.۲
۱. سیستانی، تعلیقات علی العروه، (احکام التخلی)، م۲ و sistani.org ، (تصویر)، س۱و ۲؛ تبریزی، صراط النجاه، ج۳، س۷۷۸؛ خامنه ای، اجوبه الاستفتاءات، س۱۳۱۴؛ فاضل، جامع المسائل، ج۱، س۱۷۳۱، و تعلیقات علی العروه، ج۱، (احکام التخلی)، م۲، امام تعلیقات علی العروه، (احکام التخلی)، م۲؛ دفتر: وحید.
۲. مکارم، استفتاءات، ج۲، س۱۰۳۳، تعلیقات علی الهروه، (احکام التخلی)، م۲؛ صافی، جامع الاحکام، ج۲، س۱۷۰۷؛ نوری، التعلیقات علی العروه، (احکام التخلی). م۲؛ دفتر: بهجت.

دفع افسد به فساد
پرسش ۵۷. آیا به منظور جذب جوانان و نرفتن آنان به سمت برنامه های مبتذل ماهواره ای، جایز است کمی در پخش فیلم های رسانه های داخلی تساهل ورزید؟
همه مراجع: خیر، این کار جایز نیست.۳
۳. دفتر: همه.

عکس و فیلم آموزشی
پرسش۵۸. نگاه کردن به عکس های عریان موجود در کتاب های پزشکی که آموزش ان برای دانشجویان ضروری است، چه حکمی دارد؟
همه مراجع: اگر بدون قصد لذت و ترس افتان به حرام باشد،
اشکال ندارد.۱
تبصره. فرض مساله جایی است که نگاه به عکس های یاد شده، جهت آموزش برای دانشجویان ضروری باشد.
۱. خامنه ای، اجوبه الاستفتاءات، س۱۳۱۳؛ مکارم، استفتاءات، ج۱، س۷۸۹؛ فاضل، جامع المسائل، ج۱، س۲۰۹۳؛ نوری، استفتاءات، ج۱، س۹۳۱؛ صافی، جامع الاحکام، ج۲، س۱۷۰۷؛ بهجت، احکام و استفتاءات پزشکی، ص۳۱، س۱۲؛ امام، استفتاءات، ج۳، (نظر)، س ۴۹ و ۵۰؛ تبریزی، صراط النجاه، ج۵، س۱۰۲۲، دفتر: سیستانی و وحید.
پرسش ۵۹. دیدن فیلم های آموزشی (غیر ضروری) یا جست و جوی اینترنتی که شامل برخی صحنه های مهیج است، چه حکمی دارد؟
همه مراجع (به جز تبریزی و سیستانی): نگاه به این فیلم ها و صحنه ها- که مهیج و شهوت برانگیز است- جایز نیست.۲
آیه الله تبریزی: نگاه به این فیلم ها که باعث تحریک شهوت بر حرام و یا ترویج فساد در جامعه می شود، جایز نیست.
آیه الله سیستانی: نگاه به این فیلم ها و صحنه ها با قصد لذت، حرام است و بنابر احتیاط واجب بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام نیز جایز نیست.
۲. با استفاده از منابعی که در عنوان «فیلم آموزش جنسی» آمده است.

فیلم آموزش جنسی
پرسش ۶۰. حکم نگاه به فبلم های روش آموزش جنسی چیست؟
همه مراجع (به جز تبریزی و سیستانی): نگاه به این گونه فیلم ها که به طور معمول با نگاه شهوت برانگیز همراه است، جایز نیست.۳
۳. خامنه ای، اجوبه الاستفتاءات، س۱۲۰۰؛ صافی، جامع الاحکام، ج۲، س۱۳۲۹؛ نوری، استفتاءات، ج۲، س۵۵۴؛ دفتر: بهجت، وحید، امام، فاضل و مکارم.
آیه الله تبریزی: نگاه به این نوع فیلم ها که باعث تحریک شهوت بر حرام و یا ترویج فساد در جامعه می شود، جایز نیست.۱
آیه الله سیستانی: اگر به قصد لذت و شهوت باشد، حرام است و بدون آن نیز بنابر احتیاط واجب جایز یست.۲
۱. تبریزی، صراط النجاه، ج۵، س۱۱۲۹.
۲. سیستانی، sistani.org. (تصویر)، س۱۹.

فیلم تحریک زنا شوئی
پرسش ۶۱. آیا زن و شوهر برای تحریک جنسی، می تواند به فیلم های سکس و مبذل نگاه کنند؟
همه مراجع (به جز تبریزی): خیر، تحریک شهوت به وسیله فیلم های مبتذل و جنسی، جایز نیست.۳
آیه الله تبریزی: نگاه به فیلم هایی که باعث تحیک شهوت بر حرام و با ترویج فساد در جامعه می شود، جایز نیست.۴
۳. خامنه ای، اجویه الاستفتاءات، س۱۲۰۳؛ صافی، جامع الاحکام، ج۲، س۱۳۲۹؛ نوری، استفتاءات، ج۲، س۵۵۴؛ سیستانی،sistani.org ، (فیلم)، س۳؛ دفتر: وحید، بهجت، امام، فاضل، مکارم.
۴. تبریزی، صراط النجاه، ج۵، س۱۱۲۹ و ج۱، س۸۹۴ و ۸۹۵.
پرسش۶۲. اگر شوهر اصرار زیاد کند بر اینکه یا او فیل مبتذل نگاه کنم، تکلیف چیست؟
همه مراجع (به جز تبریزی و سیستانی)، اطاعت از شوهر در این زمینه واجب نیست و نگاه به این نوع فیلم ها- که به طور معمول با نگاه شهوت برانگیز همراه است- جایز نیست.۵
۵. خامنه ای، اجوبه الاستفتاءات، س۱۱۸۷؛ صافی، جامع الاحکام، ج۲، ص۱۷۱۷ و ۱۶۰۵؛ فاضل،جامع المسائل، ج۱، س۱۷۲۹ و ۱۷۳۱؛ مکارم، استفتاءات، ج۱، س۷۷۸و ۷۸۴؛ دفتر: نوری و امام، وحید، بهجت.
آیه الله تبریزی: اطاعت از شوهر در این زمینه واجب نیست ونگاه به فیلم هایی که باعث تحریک برحرام یا ترویج فساد در جامعه می شود، جایز نیست.۱
آیه الله سیستانی: اطاعت از شوهر در این زمینه واجب نیست و نگاه به این نوع فیلم ها اگر با قصد لذت باشد، حرام است و چنانچه بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام نیز باشد، بنابر احتیاط واجب جایز نیست.۲
تبصره. اطاعت از شوهر، جایگاه خاصی دارد و مورد یاد شده از این قبیل نیست.
۱. تبریزی، استفتاءات، س۱۶۰۳ و ۱۶۰۵ و صراط النجاه، ج۵، س۱۱۲۹.
۲. سیستانی، sistani.org، (فیلم)، س۴.

نگاه متاهل به فیلم
پرسش ۶۳. آیا در مشاهده فیلم های شهوت انگیز، بین فرد متاهل و مجرد تفاوتی دارد؟
همه مراجع: نگاه به فیلم های محرک و شهوت انگیز، جایز نیست و بین مجرد و متاهل تفاوتی ندارد.۳
۳. خامنه ای، اجوبه الاستفتاءات، س۱۱۹۹؛ سیستانی، sistani.org ، (فیلم)، س۷، تبریزی، صراط النجاه، ج۶، س۱۴۲۲؛ صافی، جامع الاحکام، ج۲، س۱۲۹؛ نوری، استفاءات، ج۲، س۵۵۴، دفتر:امام، مکارم، وحید، بهجت، فاضل.

سانسور فیلم مبتذل
پرسش ۶۴. دیدن فیلم های مبتذل به منظور سانسور کردن آن، چه حکمی دارد؟
آیات عظام امام، خامنه ای، فاضل و مکارم: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشد، برای مامورا نظارت در مقام انجام دادن وظیفه قانونی، به مقدار ضرورت اشکال ندارد؛ ولی باید از قصد لذت اجتناب کنند و واجب است افرادی که برای نظارت و بررسی گمارده می شوند از جهت فکری و روحی زیر نظر راهنمایی مسئولین باشند.۱
آیات عظام بهجت، صافی و وحید: فیلم ها که همیشه با نگاه شهوت برانگیز همراه است، جایز نیست.۲
آیه الله سیستانی: اگر با قصد لذت باشد، حرام است و اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به گناه باشد، بنابر احتیاط واجب، نگاه کردن به آن جایز نیست.۳
۱. خامنه ای، اجوبه الاستفتاءات، س۱۲۰۱؛ دفتر: امام، فاضل و مکارم.
۲. دفتر: بهجت، صافی، وحید.
۳. دفتر: سیستانی.

ارضای شهوت با فیلم
پرسش۶۵. اگر با مشاهده فیلم های شهوت انگیز، مقداری از شهوت انسان فروکش کند و در جلوگیری از ارتکاب حرام موثر باشد، چه حکمی دارد؟
آیا مشاده آن به این منظور جایز است؟
همه مراجع: نگاه به این فیلم های شهوت برانگیز، جایز نیست و توجیه یاد شده، مجوز ارتکاب حرام دیگر نمی شود.۴
۴. خامنه ای، اجوبه الاستفتاءات، س۱۱۹۲؛ تبریزی، صراط النجاه، ج۵، س۱۱۲۹؛ سیستانی، sistani.org. (تصویر)، س۴؛ دفتر: همه.

برنامه های ماهواره ای
پرسش۶۶. نظر مراجع بزرگوار تقلید را درباره مشاهده برنامه های ماهواره بیان کنید؟
آیات عظام خامنه ای و مکارم: استفاده از برنامه های مفید و مشروع
(مانند برنامه های علمی و قرآنی) هر چند فی نفسه مانعی ندارد؛ ولی با توجه به اینکه برنامه هایی که از طریق این دستگاه پخش می شود غالباً در بردارنده آموزش افکار گمراه کننده و تحریف حقایق و برنامه های لهو و فساد هستند، استفاده از ماهواره جایز نیست.۱
آیات عظام بهجت و صافی: استفاده از برنامه های مستمل و فساد و مخرب جایز نیست.۲
آیات تبریزی: چنانچه نگاه کردن آنها باعث تهییج شهوت برحرام با ترویج فساد در جامعه باشد، جایز نیست و در غیر این صورت باید مراعات مقررات و قوانین شود.۳
آیه الله سیستانی: استفاده از ماهواره اگر مفسده نداشته باشد، جایز است و دیدن فیلم های مستهجن جایز نیست و تهیه آن در صورتی که اطمینان پیدا شود دیگران از ان استفاده بدی نمی کنند، اشکال ندارد.۴
آیه الله فاضل: استفاده از برنامه های مفید و مشروع آن اشکال ندارد؛ ولی مشاهده برنامه های مشتمل بر فساد و مخرب جایز نیست و اگر در این زمینه مقرراتی وجود دارد، باید رعایت شود.۵
۱. خامنه ای، اجوبه الاستفتاءات، س۱۱۸۳و۱۲۱۵؛ مکارم، استقتاءات، ج۱، س۱۶۰۹و۸۲۹.
۲. صافی، جامع الاحکام، ج۱، ۹۷۶؛ دفتر: بهجت.
۳. تبریزی، استفتاءات، س۱۶۰۵.
۴. سیستانی، سایت، س۲.
۵. دفتر: فاضل.

آنتن ماهواره
پرسش۶۷. حکم خرید و فروش آنتن ماهواره چیست؟
آیات عظام امام و وحید: اگر منافع حرام و نامشروع آن بیش از منافع حلال آن باشد- به گونه ای که منافع حلال بسیار نادر گردد- خید و فروش آن جایز نیست و اگر قانونی در این زمینه وجود دارد باید مراعات گردد.
آیات عظام خامنه ای و مکارم: دستگاه مذکور، هر چند ازآلات مشتری است که قابلیت استفاه حلال را دارد؛ ولی چون غالباً از آن بهره برداری حرام می شود و افزون بر این بهره گیری از آن در خانه، مفاسد دیگری را هم در بر دارد، بنابر این خرید و استفاده از آن در خانه جایز نیست، مگر برای کسی که اطمینان دارد از آن استفاده حرام نمی کند و نصب آن در خانه نیز مفسده دیگری در بر ندارد و اگر قاونی در این زمینه وجود دارد، باید رعایت شود.۱
آیات عظام تبریزی وفاضل: خرید و فروش آن در صورتی که به منظور استفاده حرام نباشد، اشکال ندارد. {و اگر قانونی در این زمینه وجود دارد} باید بر طبق آن عمل شود.۲
آیه الله صافی: خرید و فروش و استفاده مشروع از آن، در صورتی که مجتهد جامع شرایط به ملاحظه مصالح مهمه ای آن را ممنوع نکرده باشد، اشکال ندارد.۳
آیه الله سیستانی: خرید و فروش آن جایز نیست؛ مگر در صورتی که اطمینان پیدا کند که خود و یا دیگران از آن استفاده حرام نمی کنند.۴
آیه الله بهجت: به توجه به اینکه استفاده از منافع حرام و نامشروع آن، بیش از منافع حلال است- به گونه ای استفاده مشروع آن بسیار نادر است- خرید و فروش آن جایز نیست.۵
تبصره۱- مراجع تقلید در اصل جواز خرید و فروش آلات مشترکی که دارای منافع حلال و حرام بده و نیز در حرمت آلاتی که منافع مقصود و غالبی آن نامشروع
۱. امام، تحرید الوسیله، ج۲، مسائل مستحدثه،(رادیو و تلویزیون)، م۲ و استفتاءات، ج۳، مقررات دولتی، س۹، خامنه ای، اجوبه الاستفتاءات، س۱۲۱۳، دفتر: مکارم.
۲. تبریزی، توضیح المسائل، م ۲۰۷۶ و استفتاءات، س۱۶۰۵ و ۱۱۹۸؛ دفتر: فاضل.
۳. صافی: جامع الاحکام، ج۱، س۹۶۷.
۴. سیستانی، سایت ماهواره، س۳.
۵. دفتر: بهجت.
بوده و یا استفاده از منافع حلال و مشروع آن در بین مردم بسیار نادر بوده، اختلاف نظر ندارند؛ بلکه اختلاف نظر تنها در مورد و مصداق آن است؛ یعنی، آیا استفاده از برنامه های علمی و قرآنی دستگاه ماهواره، در بین مردم در حد وقور است یا اینکه این دستگاه منافع حرام و نامشروعش بسیار بوده و به گونه ای است که زمینه دریافت برنامه های فاسد و مخرب را کاملاً فراهم می سازد؟ هر یک از مراجع تقلید در این زمینه (مصداق) برداشت و نظری داشته و در قالب فتوا ارائه داده اند و عده ای از آنان به فتوای کلی اکتفا نموده و تشخیص آن را به عرف واگذار کرده اند.
تبصره۲. با توجه به اینکه مساله ترویج دستگاه ماهواره در کشور ایران بعد از رحلت امام خمینی مطرح گردید؛ از این رو نظر ایشان در خصوص ماهوار در دست نیست؛ ولی با توجه به مساله ۲ از کتاب تحریرالوسیله (در باب مسائل مستحدثه)، می توان نظر ایشان را به دست آورد که در متن به آن اشاره شده است.
پرسش ۶۸. در صورتی که فروشنده آنتن ماهواره، بداند که خریدار آن را به منظور استفاده حرام تهیه می کند، حکم این معامله چیست؟
آیات عظام امام، خامنه ای و مکارم: فروش آن به خریدار یاد شده، جایز نیست.۱
آیات عظام تبریزی و فاضل: تنها دانستن باعث نمی شود که فروش آن حرام گردد؛ ولی {اگر در این زمینه قانونی وجود داشته باشد} باید بر طبق آن عمل کند.۲
آیه الله صافی: تنها دانستن باعث نمی شود که فروش آن حرام گردد؛ ولی اگر مجتهد جامع شرایط با ملاحظه مصالح مهمه ای، آن را ممنوع کرده باشد
۱. امام، تحریر الوسیله، ج۱، م۱۰؛ خامنه ای، اجوبه الاستفتاءات، س۱۲۱۲.
۲. تبریزی، توضیح المسائل، م۲۰۷۶ و استفتاءات، س۱۶۰۵ و ۱۱۹۸؛ دفتر: فاضل.
باید به آن عمل کند.۱
آیه الله سیستانی: خرید و فروش آنتن ماهواره جایز نیست، مگر در صورتی که اطمینان پیدا شود که او و یا دیگران، از آن استفاده حرام نمی کنند.۲
آیه الله وحید:اگر منافع مشروع و حلال ان بسیار نادر باشد، خرید و فروش آن جایز نیست و در غیر این صورت تنها دانستن باعث نمی شود که فروش آن حرام گردد و اگر در این زمینه قانونی وجود دارد، باید مراعات گردد.
آیه الله بهجت: با توجه به اینکه منافعع مشروع و حلال ماهوار بسیار نادر است، خرید و فروش آن جایز نیست.
۱. صافی، جامع الاحکام، ج۱، س۹۷۶.
۲. سیستانی، سایت ماهواره، س۳.

استفاده از اینترنت
پرسش۶۹. حکم استفاده از اینترنت را بیان کنید.
همه مراجع: اینترنت از الات مشترک است؛ از این رو استفاده از سایت های مشروع و حلال اشکال ندارد.۳
۳. تبریزی، سایت اینترنت: سیستانی: سایت اینترنت؛ دفتر: همه.
پرسش۷۰. در مراجعه به سایت های اینترنتی خارجی، زیاد با موارد خلاف شرع مواجه می شویم با اینکه در مسیر تحقیقات و ارتباط با تکنولوژی روز ناچار به استفاده از امکانات اینترنتی هستیم و با توجه به اینکه این گونه سایت ها نهایتاً اثر سوء خود را بر روی انسان می گذارد؟
همه مراجع: استفاده از سایت های اینترنت در اموری که شرعاً حلال است، اشکال ندارد.۴
۴. تبریزی، سایت اینترنت؛ دفتر: همه.

شغل کافی نت
پرسش ۷۱. حکم شغل کافی نت چیست؛ با توجه به اینکه اینترنت کاربردهای مختلف اعم از حلال و حرام دارد و به رغم کنترل، ممکن است عده ای به طور پنهانی بر روی برخی سایت های غیر مجاز بروند؟
همه مراجع: با توجه به اینکه اینترنت از آلات مشترک است، فروش آن جایز است، مگر طوری باشد که اشاعه منکرات و فحشا صدق کند که در این صورت حرام می شود.

ظهور عکس توسط مرد
پرسش ۷۲. ظهور فیلم های عکاسی و میکس به وسیله مرد، چه حکمی دارد؟
همه مراجع: اگر زن را نشناسد و برهنه و عریان نباشد و باعث مفسده نشود، اشکال ندارد.۱
پرسش ۷۳. حکم گرفتن عکس بدون حجاب که ظاهر کننده آن مرد نامحرم می باشد، چگونه است؟
همه مراجع: اگر ظاهر کننده او را نشناسد و باعث مفسده نیز نشود، اشکال ندارد.۲
۱. امام، استفتاءات، ج۳، (نظر)، س۲۵؛ وحید، توضیح المسائل، م۲۴۴۸؛ خامنه ای، اجوبه الاستفتاءات، س۱۱۸۲؛ نوری، استفتاءات، ج۱، س۴۵۸؛ فاضل، جامع المسائل، ج۱، س۱۷۳۲؛ تبریزی، استفتاءات، س۱۵۸۸، صافی، جامع الاحکام، ج۲، س۱۷۱۹، و توضیح المسائل مراجع، م۲۴۳۹؛ بهجت، توضیح المسائل، (متفرقه)، م۲؛ مکارم، استفتاءات، ج۲، س۱۰۴۴؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج۲، (النکاح)، م۲۳.
۲. خامنه ای، اجوبه الاستفتاءات، س۱۱۸۸؛ فاضل، جامع المسائل، ج۱، س۱۷۳۰ و ۱۷۳۲؛ امام، استفتاءات، ج۳، (احکام حجاب)، س۱۵؛ مکارم، استفتاءات، ج۱، س ۷۹۸ و ۹۳۹؛ دفتر: نوری، وحید، سیستانی، تبریزی، صافی و بهجت.

فیلم برداری مجالس
پرسش ۷۴. در حالی که می دانیم مردان فامیل و آشنا فیلم ما را مشاده می کنند، آیا بر ما (زنان) جایز است، بدون حجاب در مقابل فیلم بردار ظاهر شویم؟
همه مراجع: خیر، باید حجاب خود را رعایت کنید.۱
۱. مکارم، استفتاءات، ج۱ س۷۹۸ و ۸۳۸؛ امام، استفتاءات، ج۳، (احکام حجاب)، س۱۵؛ فاضل، جامع المسائل، ج۱، س ۱۷۳۲ و ۱۷۳۰؛ دفتر: بهجت، وحید، خامنه ای، صافی، سیستانی، تبریزی و نوری.
پرسش ۷۵. آیا جایز است زن در جشن های عروسی، بدون اجازه شوهرش عکس بیندازد؟
همه مراجع: اگر عکس گیرنده زن و با محرم باشد و ظاهر کننده او را نشناسد و باعث مفسده نیز نباشد، عکس انداختن اشکال ندارد و اجازه شوهر در اینجا لازم نیست.۲
۲. خامنه ای، اجوبه الاستفتاءات، س۱۱۸۸؛ فاضل، جامع المسائل، ج۱، س ۱۷۳۲ و ۱۷۳۰؛ مکارم، استفتاءات، ج۱، س۷۹۸ و ۸۳۸؛ امام، استفتاءات، ج۳، (احکام حجاب)، س۱۵؛ دفتر: نوری، بهجت، سیستانی، تبریزی، وحید و صافی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوال امنیتی: