پنجشنبه - ۱۳۹۸/۰۴/۰۶
صفحه اصلی >> آموزش >> احکام >> احکام ارتباط دختر و پسر

احکام ارتباط دختر و پسر

اختلاط دانشجویان
پرسش ۹۲. آیا در محیط دانشگاهی اختلاط بین پسران و دختران، اشکالی دارد؟
همه مراجع (به جز بهجت و صافی): اگر نگاه گناه آلود انجام نشود و ترس افتادن به حرام نباشد، اشکال ندارد؛ ولی با وجود آن سزاوار است که مسوولان کشورهای اسلامی، برنامه ای برای جدا ساختن مراکز تحصیلی پسران و دختران تنظیم کنند.۱
آیات عظام بهجت و صافی: با توجه به اینکه اختلاط دختر و پسر، در معرض فساد است، جایر نیست.۲
۱- خامنه ای، استفاء، س۶۴۶ و ۶۳۸؛ تبریزی، استفتاءات، س ۱۵۹۲ و ۱۶۲۳؛ مکارم، استفتاءات، ج۱، س۸۱۳؛ امام، استفتاءات، ج۳، (وظایف اجتماعی زنان)، س ۱۹؛ دفتر: نوری، وحید، فاضل و سیستانی.
۲- صافی، جامع الاحکام، ج۲، س۱۶۵۶ و ۱۶۵۷ و ۱۶۵۸ و دفتر: بهجت.
جشن مختلط
پرسش ۹۳. برگزاری جشن ها و مراسم در دانشگاه که در آن دختر و پسرها مختلط، چه حکمی دارد؟
همه مراجع (به جز بهجت و صافی): اصل اجتماع دختر و پسرها در یک محیط فی نفسه اشکال ندارد؛ ولی اگر بانوان حجاب کامل را رعایت نکنند و آقایان نگاه گناه آلود داشته باشند و محرمات دیگری از قبیل موسیقی حرام و مانند آن انجام گیرد، اجتماع آنان در آن محل جایز نیست.۱
آیات عظام بهجت و صافی: با توجه به اینکه اختلاط دختر و پسر، در این گونه اجتماعات در معرض فساد است، جایز نیست.۲
۱. العروه الوثقی؛ ج۲، (النکاح)، م۴۹؛ خامنه ای، استفتاء، س ۶۴۶ و ۶۳۸ و ۶۲۶؛ تبریزی، استفتاءات، س ۱۵۹۲و ۱۵۹۴؛ مکارم، استفتاءات،ج۱، س۸۱۳ و ۸۰۵؛ امام، استفتاءات، ج۳، (وظایف اجتماعی زنان)،س ۱۹؛ دفتر: سیستانی، وحید، فاضل و نوری.
۲. صافی، جامع الاحکام، ج۲، س ۱۶۵۶ و ۱۶۵۶ و دفتر: بهجت.
شرکت در تشکیل مذهبی
پرسش ۹۴. در یک تشکیل مذهبی فعالیت دارم که دختران و پسران در آن مختلط هستند! در بعضی مواقع احساس می کنم که ممکن است به گناه بیفتم، تکلیف چیست؟
همه مراجع: اگر ترس افتادن به گناه و مفسده در بین باشد، حضور در این تشکل ها جایز نیست.۳ ۳. خامنه ای، استفتاء، س۶۲۷؛ مکارم، استفتاءات، ج۱، س۸۰۵ و ۸۱۳، امام، استفتاءات، ج۳.
(وظایف اجتماعی زنان)، س۱۹، صافی، جامع الاحکام، ج۲، س۱۶۶۴؛ تبریزی، استفتاءات، س۱۵۹۲ و ۱۵۹۴؛ فاضل، جامع المسائل، ج۱، س ۱۷۵۵؛ نوری، استفتاءات، ج۲، س۶۷۴ و ۶۵۶؛ سیستانی، sistani.otg ، (عشق)، س۵؛ وحید و بهجت.
اردوی دختر و پسر
پرسش ۹۵. آیا دانشجویان دختر و پسر می توانند به طور مشترک، به اردوهای تفریحی و سیاحتی مسافرت کنند؟
همه مراجع: با توجه به اینکه اختلاط دختران و پسران باعث مفسده است، باید از آن اجتناب شود.۱
۱. دفتر: همه.
نشستن بر سر یک سفره
پرسش ۹۶. آیا نشستن بر سر سفره ای که نامحرم وجود دارد، حرام است؟
همه مراجع: اگر کلمات مفسده انگیزه رد و بدل نشود و از نگاه های حرام خودداری گردد و نیز ترس افتادن به گناه در کار نباشد، اشکال ندارد.۲
۲. خامنه ای، استفتاء، س۸۰۶؛ تبریزی، استفتاءات، س ۱۵۹۲ و ۱۵۹۵ و ۱۶۲۲؛ امام، استفتاءات، ج۳، (وظایف اجتماعی زنان)، س ۱۳ و۱۹؛ مکارم، استفتاءات،ج۱، س ۸۰۵، العروه الوثقی، ج۲، (النکاح)، م۴۹،صافی، جامع الاحکام، ج۲، س ۱۶۶۸؛ فاضل، جامع المسائل، ج۱، س ۱۷۲۰ و دفتر: وحید، سیستانی، بهجت و نوری.
حضور بانوان در ادارات
پرسش۹۷. آیا کار خانم ها در ادارات که با نامحرم روبه رو می شوند و گفت وگو می کنند، اشکال دارد؟
همه مراجع: اگر حجاب شرعی رعایت شود و قصد لذت و یا ترس افتادن به گناه نباشد، اشکال ندارد.۱
تبصره. اگر زنان بخواهند در این گونه اجتماعات فعالیت و خدمت کنند، باید علاوه بر حفظ حجاب، از آرایش چهره خود بپرهیزند. ۱. صافی، جامع الحکام، ج۲،س۱۶۶۴، تبریزی، استفتاءات، س۱۵۹۵؛ مکارم، استفتاءات، ج۱، س۷۷۶؛ امام، استفتاءات، ج۳، (وظایف اجتماعی زنان)، س ۱۳؛ فاضل، جامع المسائل، ج۱، س۱۷۱۵؛ نوری، استفتاءات، ج۲، س ۶۵۶ و ۶۷۴؛ العروه الوثقی، ج۲، النکاح، م۴۹؛ دفتر: سیستانی، وحید و بهجت.
خلوت زن و مرد
پرسش ۹۸. آیا خلوت کردن دو نفر نامحرم در یک مکان جایز است؟
به طور مثال آیا دختر و پسری که می خواهند با یکدیگر ازدواج کنند، می توانند در اتاق در بسته و خلوت با یکدیگر در مورد مسائل آینده صحبت کنند؟
آیات عظام امام، خامنه ای ونوری: اگر کسی نمی تواند وارد آن مکان شود و آنان بترسند که به حرام بیفتند، ماندنشان در آنجا حرام است.۲
آیه الله صافی: اگر کسی نمی تواند وارد آن مکان شود، ماندن آنان در انجا حرام است؛ هر چند احتمال فساد ندهند و به گفت و گوهای علمی و ضروری مانند آن بپردازند.۳
آیه الله مکارم: اگر کسی نمی تواند وارد آن مکان شود، بنابر احتیاط واجب ماندن آنان در آنجا حرام است؛ هر چند احتمال فساد ندهند وبه گفت وگوهای علمی و ضروری و مانند آن بپردازند.۴ ۲. توضیح المسائل مراجع، م۲۴۴۵؛ نوری، توضیح المسائل، م۲۴۴۱و خامنه ای، استفتاء، س۶۲۷.
۳. توضیح المسائل مراجع، م۲۴۴۵.
۴. توضیح المسائل مراجع، م۲۴۴۵.
آیات عظام بهجت، سیستانی و وحید: اگر احتمال فساد برود، ماندن آنها در آنجا حرام است؛ هر چند طوری باشد که کس دیگر نتواند وارد شود.۱
آیات عظام فاضل و تبریزی: اگر کسی نمی تواند وارد آن مکان شود؛ در صورتی که احتمال فساد برود، نشان در آنجا حرام است.۲
پرسش ۹۹. تنها بودن زن و مرد نامحرم در برخی مکان های عمومی (مانند کتابخانه ها و وسایل نقلیه) چه حکمی دارد؟
همه مراجع: اگر احتمال فساد ندهند، ماندنشان در آنجا اشکال ندارد.۳
تبصره. در مکان های یاد شده، نوعاً تردد انجام می گیرد.
۱. توضیح المسائل مراجع، م۲۴۴۵؛ وحید، توضیح المسائل، م۲۴۵۴؛ دفتر: بهجت.
۲. توضیح المسائل مراجع، م۲۴۴۵.
۳. توضیح المسائل مراجع، م۲۴۴۵؛ نوری، توضیح المسائل، م۲۴۴۱؛ وحید، توضیح المسائل، م۲۴۵۴ و خامنه ای، استفتاء، س ۶۳۹ و ۶۲۷.
ارتباط شغلی
پرسش ۱۰۰. آیا ارتباط صمیمی بین دختر و پسر در هنگام همکاری و یا میهمانی، اشکال دارد؟
همه مراجع (به جز بهجت و صافی): دوستی بین دختر و پسر جایز نیست؛ چون ترس افتادن به گناه در میان است. اما ارتباط شغلی اگر باعث مفسده نشود و موازین شرع در آن رعایت گردد، اشکال ندارد.۴.
آیات عظام بهجت و صافی: آری، جایز نیست.۵ ۴. با استفاده از منابعی که در عنوان «دوست داشتن جنس مخالف» آمده است.
۵. دفتر: بهجت و صافی.
پرسش ۱۰۱. کارکردن در محیطی که یک مرد و زن وجود دارد و گاهی در بسته و باز می شود، چه حکمی دارد؟
همه مراجع: اگر به هیچ وجه احتمال فساد ندهند، اشکال ندارد.۱
تبصره. میان فقیهان اختلاف نظر است که آیا صرف اجتماع زن و مرد نامحرم، در مکان خلوت- به طوری که کس دیگری وارد نشود- حرام است یا آنکه در کنار آن شرط دیگری (احتمال ارتکاب فساد) نیز لازم است؟ بسیاری از آنان قید دوم را لازم شمرده اند؛ ولی همگی در این اتفاق دارند که اگر در آن محیط تردد و رفت و آمد است؛ ولی باز احتمال فساد وجود دارد؛ در این صورت ماندنشان در آنجا جایز نیست. البته به طور معمول اگر در باز و بسته می شود و رفت و آمد انجام می شود، احتمال فساد کم می باشد.
۱. توضیح المسائل مراجع، م۲۴۴۵؛ نوری، توضیح المسائل،م۲۴۴۱؛ وحید، توضیح المسائل، م ۲۴۵۴ و خامنه ای، استفتاء، س۶۳۹ و ۶۲۷.
تدریس خصوصی
پرسش ۱۰۲. معاشرت با دختر عمو در حد استادی و تقویت درس، چه حکمی دارد؟
همه مراجع (به جز بهجت و صافی): دختر عمو مانند سایر زنان برشما نامحرم است. پس اگر ترس افتادن به گناه و مفسده در بین باشد، ارتباط و معاشرت با او جایز نیست؛ (هر چند برای تقویت درسی باشد).۲
آیات عظام بهجت و صافی:جایز نیست.۳ ۲. با استفاده از منابعی که در عنوان «خلوت زن و مرد» آمده است.
۳. دفتر: بهجت و صافی.

پرسش۱۰۳. آیا برای تدریس خصوصی در منزل، می توان برای دانش آموزان دختر، معلم مرد و برای پسر معلم زن استخدام کرد؛ در حالی که هر دو در اتاق بسر می برند و کس دیگری در آنجا نیست؟
آیات عظام امام، خامنه ای و نوری: اگر کسی نمی تواند وارد اتاق شود و آنان بترسند که به حرام بیفتند، ماندنشان در آنجا حرام است.
آیه الله صافی: اگر کسی نمی تواند وارد اتاق شود، ماندن آنان در انجا حرام است؛ هر چنداحتمال فساد ندهند.
آیه الله مکارم: اگر کسی نمی تواند وارد اتاق شود، بنابر احتیاط واجب ماندن آنان در آنجا جایز نیست.
آیات عظام بهجت، سیستانی و وحید: اگر احتمال فساد برود، ماندن آنان در آنجا حرام است؛ هر چند طوری باشد که کسی دیگر بتواند وارد شود.
آیات عظام فاضل و تبریزی: اگر کسی نمی تواند وارد آن مکان شود؛ در صورتی که احتمال فساد برود، ماندنشان در آنجا حرام است.۱
۱. با استفاده از منابعی که در عنوان «خلوت زن و مرد» آمده است.
نمایش و بازیگری
پرسش ۱۰۴. آیا اختلاط زن و مرد نامحرم به منظور نمایش تئاتر و بازیگری- که گاهی با مکالمات عاشقانه و مهیج شهوت همراه می باشد- جایز است؟
همه مراجع: اصل بازیگری در تئاتر و سینما اشکال ندارد؛ ولی باید از کارهای خلاف شرع و مکالمات شهوت انگیز خودداری کرد.۲ ۲. خامنه ای، استفتاء، س۵۰۲؛ مکارم، استفتاءات، ج۱ س۸۲۲؛ نوری، استفتاءات، ج۱، س۴۵۱ و ج۲، س۵۶۹؛ صافی، جامع الاحکام، ج۲، س۱۶۱۱؛ سیستانی، سایت، یازیگری، س۱؛ دفتر، امام، وحید، تبریزی، بهجت و فاضل.
پرسش ۱۰۵. آیا بازی افراد در نمایش و فیلم ها در نقش زن و شوهر و یا خواهر و برادر و… جایز است؟
همه مراجع (به جز صافی): اگر باعث فساد (از قبیل مکالات شهوت انگیز، خلوت با اجنبی و …) نشود، اشکال ندارد.۱
آیه الله صافی: جایز نیست.۲
۱. مکارم، استفتاءات، ج۱، س۱۷۶۴؛ سیستانی، سایت، فیلم، س۶؛ دفتر: همه.
۲. جامع الاحکام، ج۲، ۱۶۱۶.
دوست داشتن جنس مخالف
پرسش ۱۰۶. اظهار دوستی به جنس مخالف در این حد که بگوید من تو را دوست دارم، چه حکمی دارد؟
همه مراجع: این کار جایز نیست؛ چون ترس افتادن به گناه در میان است.۳
۳. سیستانی، sistani.org . (عشق)، س۱ و۵ و محبت، س۱، خامنه ای، استفتاء، س۷۷۹، ۶۴۰ و ۶۵۱؛ صافی، جامع الاحکام، ج۲، س۱۶۶۱؛ دفتر: همه.
دوست داشتن شخصیت های معنوی
پرسش ۱۰۷. عشق ورزیدن به شخصیت های معنوی و دینی جنس مخالف و دوست داشتن آنها از روی محبت الهی چه حکمی دارد؟
همه مراجع: اگر باعث مفسده نشود، اشکال ندارد.۴
۴. دفتر: همه.
تماس در تاکسی و بازار
پرسش ۱۰۸. گاهی در بازار، نمایشگاه و و وسایل نقلیه زن و مرد به یکدیگر برخورد می کند، در اینجا تکلیف چیست؟
همه مراجع: اصل تردد در مکان های یاد شده و یا تماس بدن زن و مرد با یکدیگر از روی لباس حرام نیست؛ ولی اگر ترس افتادن به گناه باشد و یا باعث تحریک شهوت و فساد گردد، جایز نیست.۱
تبصره. اگر در تماس بدنی، فشار و اتکا پیدا شود، باید از آن پرهیز شود. ۱. خامنه ای، استفتاء، س۶۴۵ و ۴۹۱؛ مکارم، استفتاءات، ج۱، س۱۶۶۵؛ نوری، استفتاءات، ج۱.
س۱۰۳۱؛ تبریزی، صراط النجاه، ج۲، س۱۱۵۲؛ العروه الوثقی، ج۲، (النکاح)، م۲۷، دفتر: وحید، بهجت، فاضل،سیستانی و صافی.
تماس جنسی با نامحرم
پرسش ۱۰۹. آیا تماس های جنسی با نامحرم- غیر از دخول- حکم زنا را دارد؟
همه مراجع: خیر، زنا محسوب نمی شود؛ ولی حرام است.۲ ۲. العروه الوثقی، ج۲، (المحرمات بالمصاهره)، م۳۳.
دست دادن با نامحرم
پرسش ۱۱۰. حکم دقیق مصافحه و دست دادن با زن نامحرم- به ویژه فامیل مثل دختر خاله ، دخترعمو و …. چیست؟
همه مراجع: دست دادن با زن نامحرم حرام است؛ خواه فامیل باشد و یاغیر فامیل و خواه با قصد لذت باشد و یا بدون آن.۳ ۳. خامنه ای، استفتاء، س۴۹۳؛ تبریزی، استفتاءات، س۱۶۰۶؛ صافی، جامع الاحکام، ج۲. س۱۶۶۰، مکارم، امام، نوری و فاضل، تعلیقات علی العروه، (النکاح)، م۴۰؛ بهجت، توضیح المسائل، م۱۹۳۴؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج۲، (النکاح)، م۱۶؛ دفتر:وحید.

پرسش ۱۱۱. هرگاه در منطقه یا محیطی، رسم بر این باشد که هنگام برخورد با یکدیگر مصافحه می کنند (حتی زنان با مردان) و اگر این کار را ترک کنند، اهانت و اسائه ادب نسبت به طرف مقابل محسوب می شود؛ حکم دست دادن زن و مرد با این فرض چیست؟
همه مراجع: دست دادن یا زن نامحرم جایز نیست و شعائر دینی باید حفظ شود و با تفهیم حکم شرعی، حمل براساثه ادب از بین می رود.۱ پرسش ۱۱۲. دست دادن به زن نامحرم به وسیله دستگش و مانند آن، چه حکمی دارد؟
آیات عظام امام و خامنه ای: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به گناه باشد، اشکال ندارد؛ ولی بنابر احتیاط واجب، نباید دست را بر دست فشار دهند.۲
آیات عظام بهجت، تبریزی، سیستانی، صافی، مکارم و وحید: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به گناه باشد، اشکال ندارد.۳
آیه الله فاضل: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به گناه باشد، اشکال ندارد؛ ولی بهتر است دست را به دست فشار ندهند.۴
۱. خامنه ای استفتاء، س۵۱۵؛ تبریزی، استفتاءات، س۱۶۰۶؛ نوری، استفتاءات، ج۲، س۶۵۵؛ مکارم، استفتاءات، ج۱، س۸۱۸؛ صافی، جامع الاحکام، ج۲، س۱۶۶۰؛ فاضل، جامع المسائل، ج۱، س۱۷۱۷؛ بهجت، توضیح المسائل، م۱۹۳۴؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج۲، (النکاح)، م۱۶؛ امام، تحریر الوسیله، ج۲، (النکاح)، م۲۰، دفتر:وحید.
۲. امام، تحریر الوسیله، ج۲، (النکاح)، م۲۰ و خامنه ای؛ استفتاء، س ۴۷۹.
۳. تبریزی، استفتاءات، س۱۶۰۶؛ مکارم، تعلیقات علی العروه، (النکاح)، م۲۰؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج۳، (النکاح)، م۱۶؛ صافی، هدایه العیاه، ج۴، (النکاح)، م۲۰؛ دفتر؛ وحید و بهجت.
۴. فاضل، تعلیقات علیالعروه، ج۲، (النکاح)، م ۲۰.
آیه الله نوری: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به گناه باشد، اشکال ندارد؛ ولی نباید دست را به دست فشار دهند.۱
۱. نوری، تعلیقات علی العروه، (النکاح)، م۴۰.
دست دادن با پیرزن
پرسش ۱۱۳. آیا دست دادن با زنان کهنسال نامحرم-که دست خود را برای مصافحه دراز می کنند- گناه است؟
همه مراجع (به جز بهجت): آری، دست دادن با آنان جایز نیست.۲
آیه الله بهجت: بدون قصد لذت، اشکال ندارد.۳
۲. تبریزی، صراط النجاه، ج۲، س۱۶۹۵و ۱۱۷۳؛ امام، نوری، فاضل و مکارم، العروه الوثقی، ج۲، (النکاح)، م۳۵؛ دفتر: وحید، صافی، سیستانی و خامنه ای.
۳. بهجت، توضیح المسائل،م۱۹۴۳.
دست دادن با محارم
پرسش ۱۱۴. آیا می توان با زنان محرم دست داد؟
همه مراجع: آری، اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشد، اشکال ندارد.۴
۴. العروه الوثقی، ج۱، (الستر) و ج۲، (النکاح)، م۴۰.
دست دادن با غیر مسلمان
پرسش ۱۱۵. دست دادن با زنان غیر مسلمان چه حکمی دارد؟
همه مراجع: دست دادن با زنان غیر مسلمان هم جایز نیست؛ خواه کافر حربی باشد یا کتابی (مانند یهود و نصارا).۵ ۵. خامنه ای، استفتاء، س۵۱۵؛ تبریزی، استفتاءات، س۱۶۰۶؛ مکارم، استفتاءات، ج۲، س۱۰۲۴؛ سیستانی، sistani.org . (دست دادن)، س۴؛ صافی، جامع الاحکام، ج۲، س۱۶۶۰؛ بهجت. توضیح المسائل، م۱۹۳۴؛ فاضل، جامع المسائل، ج۱، س۱۷۱۷؛ امام و نوری، تعلیقات علی العروه، (النکاح)، م۴۰؛ دفتر، وحید.
دست دادن با دختر
پرسش ۱۱۶. آیا دست دادن بادختران نابالغ جایز است؟
همه مراجع (به جز تبریزی، سیستانی و مکارم): اگر خوب و بد را می فهمند، دست دادن با آنان جایز نیست.۱
آیات عظام تبریزی، سیستانی: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به گناه باشد، اشکال ندارد.۲
آیه الله مکارم: اگر خوب و بد را می فهمند، دست دادن با آنان بنابر احتیاط واجب جایز نیست.۳
۱. امام، تحریر الوسیله، ج۲، (نکاح)، م۲۴؛ صافی، هدایه العباد، ج۲، (النکاح)، م ۲۴؛ نوری، فاضل، تعلیقات علی العروه، (النکاح)، م۳۵؛ بهجت، توضیح المسائل، م۱۹۴۳؛ دفتر: وحید و خامنه ای.
۲. سیستانی، منهاج الصالحین، ج۳، (النکاح)، م۲۳؛ تبریزی، النعلقه علی منهاج الصالحین، ج۲، م۱۲۳۲.
۳. دفتر: مکارم
بوسیدن دختر ممیز
پرسش۱۱۷. آیا بوسیدن و بغل کردن دختر بچه جایز است؟
همه مراجع (به جز سیستانی): اگر به شش سالگی رسیده باشد، بنابر احتیاط واجب بوسیدن او- هر چند بدون قصد لذت- جایز نیست.۴
آیه الله سیستانی: بدون قصد لذت اشکال ندارد؛ ولی احتیاط مستحب آن است که از بوسیدن او خودداری شود.۵ ۴. صافی: هدایه العباد، ج۲، (النکاح)، م۲۵؛ امام، تحریر الوسیله، ج۲، (النکاح)، م۲۵؛ تبریزی، صراط النجاه، ج۵، س۱۲۴۷؛ دفتر: فاضل، نوری، مکارم، وحید، بهجت و خامنه ای.
۵. سیستانی، منهاج الصالحین، ج۳، (النکاح)، م۲۳.
بوسیدن محارم
پرسش ۱۱۸. آیا بوسیدن محارم خود جایز است؟
همه مراجع: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به گناه باشد، اشکال ندارد.۱
۱. العروه الوثقی، ج۱، (الستر) و ج۲، (النکاح)، م۴۱.
پرستار نامحرم
پرسش۱۱۹. پرستار برای گرفتن نبض و فشار خون و … باید به بدن زن نامحرم نگاه کند و به بدن او دست بزند، تکلیف چیست؟
همه مراجع (جز تبریزی و سیستانی): با وجود زن پرستار، این کار برای مرد پرستار جایز نیست؛ ولی اگر ضرورت باشد، اشکال ندارد.۲
آیات عظام تبریزی و سیستانی: اگر برای انجام این امور پرستار زن در دسترس نباشد و یا مهارت مرد در این زمینه بیشتر باشد، اشکال ندارد.۳
تبصره۱. پرستار در نگاه و لمس، تنها باید به همان قسمت از بدن که معاینه به آن ارتباط دارد، اکتفا کند.
تبصره۲. اگر معاینه با نگاه یا لمس محقق می شود، باید به همان اکتفا کند.
تزریقات
پرسش ۱۲۰. آمپول زدن زن به وسیله نامحرم چگونه است؟
همه مراجع (به جز تبریزی و سیستانی): اگر آمپول زدن توسط هم جنس ۲. بهجت، احکام و استفتاءات، ص۲۹، س۳ و ۴؛ مکارم، نوری، فاضل و امام، تعلیقات علی العروه (النکاح)، م۳۵، صافی، هدایه العباد، ج۲، (النکاح)، م ۲۲؛ وحید، توضیح المسائدل، م۲۲۵۰؛ توضیح المسائل مراجع، م۲۴۴۱ و خامنه ای، اجوبه الاستفتاءات، س۱۳۱۵.
۳. تبریزی، صراط النجاه، ج۵، س۱۰۲۳ و ۱۰۲۴ و استفتاءات، س۱۵۴۵، سیستانی، sistani.org (پزشکی)، س۱ و منهاج الصالحین، ج۲، (النکاح)، م۲۰ و ۲۱.
در دسترس نباشد و ضرورت اقتضا کند، اشکال ندارد.۱
آیات عظام تبریزی و سیستانی: اگر آمپول زدن هم جنس در دسترس نباشد، یا غیر هم جنس مهارتش در تزریق بیشتر باشد، اشکال ندارد.۲ ۱. خامنه ای، اجوبه الاستفتاءات، س۱۳۰۳؛ مکارم، استفتاءات، ج۱، س۸۰۳ و ۱۵۶۷؛ فاضل، جامع المسائل، ج۱، س۲۰۹۱و ۲۰۸۷؛ بهجت، احکام و استفتاءات پزشکی، ص۳۰، س۴و ۸؛ امام، استفتاءات، ج۳، (نظر)، س۴۲؛ نوری، استفتاءات، ج۱، س۹۳۳ و ۹۶۶؛ صافی، هدایه العباد، ج۲، (النکاح)، م ۲۲ و دفتر: وحید.
۲. تبریزی، صراط النجاه، ج۵، س۱۰۲۳ و ۱۰۲۴و استفتاءات، س۱۵۴۵؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج۳، (النکاح)، م ۲۱ و sistani.org (پزشکی)، س۱و۵.
دندان پزشک نامحرم
پرسش ۱۲۱. رجوع بیمار به دندان پزشک نامحرم، چه حکمی دارد؟
همه مراجع (به جز تبریزی و سیستانی): در صورتی که دندان پزشک همجنس در دسترس نباشد و مراجعه ضرورت داشته باشد، اشکال ندارد.۳
آیات عظام تبریزی و سیستانی: اگر دندان پزشک همجنس در دسترس نباشد، یا دندان پزشک نامحرم مهارتش بیشتر باشد، اشکال ندارد.۴ ۳. بهجت، احکام و استفتاءات پزشکی، ص۳۰، س۴و ۸، ص۳۳، س۱۸؛ نوری، استفتاءات، ج۱، س۴۲ و ۴۳؛ فاضل، جامع المسائل، ج۱، س۲۰۹۱ و ۲۰۸۷؛ مکارم، استفتاءات، ج۱، س۸۰۳ و ۱۵۶۷؛ صافی، هدایه العباد، ج۲، (النکاح)، م ۲۲؛ دفتر: وحید.
۴. سیستانی، sistani.irg، (پزشکی)، س۱ و منهاج الصالحین، ج۲، (النکاح)، م۲۱، تبریزی، صراط النجاه، ج۵، س۱۰۲۳ و ۱۰۲۴ و استفتاءات، س۱۵۴۵.
متخصص نامحرم
پرسش ۱۲۲. در صورتی که پزشک زن هم وجود دارد؛ ولی احتمال می رود که متخصص مرد بیماری را بهتر تشخیص دهد، تکلیف چیست؟
همه مراجع (به جز سیستانی و تبریزی): تخصص بیشتر باعث نمی شود که زن به پزشک مرد مراجعه کند، مگر آنکه ضرورت و احتمال خطر در میان باشد.۱
آیات عظام تبریزی و سیستانی: اگر تخصص پزشک مرد در آن بیماری بیشتر باشد، مراجعه به او اشکال ندارد.۲
۱. صافی، هدایه العباد، ج۲، (النکاح)، م۲۲، نوری، استفتاءات، ج۱، س ۹۳۳، امام، استفتاءات، ج۳، (نظر)،س۴۲ و ۴۳ و ۸۴؛ بهجت، احکام و استفتاءات پزشکی، ص۳۰، س۵ و ۶؛ فاضل، جامع المسائل، ج۱، س۲۰۸۹؛ خامنه ای، اجوبه الاستفتاءات، س۱۳۰۳؛ مکارم، استفتاءات، ج۱، س۱۵۷۲، دفتر: وحید.
۲. سیستانی، منهاج الصالحین، ج۲، (النکاح)، م۲۱و sistani.irg، (پزشکی)، س۱، تبریزی، استفتاءات، س۱۵۴۵ و صراط النجاه، ج۵، س۱۰۲۴ و ۱۰۲۳.
نجات نامحرم
پرسش ۱۲۳. تماس با بدن نامحرم، برای نجات او چه حکمی دارد؟
همه مراجع: به مقدار ضرورت اشکال ندارد.۳
۳. العروه الوثقی، ج۲، (النکاح)، م۳۵ و ۴۸.
مربی نامحرم
پرسش ۱۲۴. در هنگام آموزش دست مربی به دست و بدن من می خورد، این چه حکمی دارد؟
همه مراجع: اگر به طور اتفاقی باشد، اشکال ندارد؛ ولی اگر از روی عمد باشد و یا می دانید هنگام آموزش دست مربی با بدن شما تماس می یابد، باید دست کش به دست کنید.۴
۴. دفتر: همه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوال امنیتی: