پنجشنبه - ۱۳۹۷/۰۹/۲۲
صفحه اصلی >> آموزش >> قرآن >> مخارج حروف و استخراج صفات ۴

مخارج حروف و استخراج صفات ۴

همزه

مخرج همزه : این حرف یکی از حروف حلقی است و از اقصی الحلق یعنی دورترین نقطه حلق نسبت به دهان تلفظ می شود .

ابتدا تلفظ صحیح همزه را از استاد بشنوید و سپس صفتهای مربوط به آن را از صفات داده شده استخراج نمائید .

أکْبُرْ – مْؤمِنْ – إنً شاءَ – سْوءُ – إیّاکُ – أنْعُمْتَ – یـَـأْتی – ءایاتُ – ءامُنوا

۱- …………..        ۲- ………….        ۳- ………….        ۴- …………..        ۵- …………..        *

* یکی از دو صفات متضاد را در جای خالی داده شده بنویسید .

تبصره : در بین صفات غیر متضاد صفت نبره ویژه حرف همزه می باشد .

باء

مخرج باء : این حرف یکی از حروف شفوی است که از برخورد دو لب به یکدیگر تلفظ می شود .

ابتدا تلفظ صحیح « باء » را از استاد بشنوید و سپس صفتهای مربوط به آنرا از صفات داده شده استخراج نمائید .

اَلْبابِ – اَبًرارُ – بِسًمِ اللهِ – حُبُبُ – کَذَبُ – اَلْاَسًباطِ – إبًراهیمُ

۱- …………..        ۲- ………….        ۳- ………….        ۴- …………..        ۵- …………..       

تبصره : چنانچه حرف « باء » دارای سکون باشد صفت قلقله نیز به آن داده می شود .

تاء

مخرج تاء : این حرف یکی از حروف نطعی است که از برخورد روی سر زبان به بالای دندانهای پیشین بالا کمی متمایل به طرف سقف دهان تلفظ می شود .

ابتدا تلفظ صحیح «‌تاء » را از استاد بشنوید و سپس صفتهای مربوط به آن را از صفات داده شده استخراج نمائید .

کِتابْ – حُتّی – إتَّبُعُ – اَلتّینِ – اَلزَّیًتونِ – تِلْکُ – اَنً یْتْرُکوا – لِلْمْتَّقینُ‌

و حالا قرآن را باز کنید و از سوره حمد آیات یکم تا آخر و سوره بقره آیات یکم تا هفتم آنرا با دقت قرائت کنید .

ثاء

مخرج ثاء : حرف ثاء از برخورد سر زبان به نوک دندانهای پیشین بالا تلفظ می شودو به دلیل نزدیکی مخرج آن به لثه های دندانهای پیشین بالا به حرف لثوی مشهور است .

ابتدا تلفظ صحیح « ثاء » را از استاد بشنوید و سپس صفتهای مربوط به آن را از صفات داده شده استخراج نمائید .

ثالِثُ – ثَلاثَهٍ – ثامِنُهْمً – ثُمُ – اَ لْخَبائِثَ – اَ کْثَرْهْمً – إثاقَلْـتُمً – اثارِ – فَحُدِثْ

۱- …………..        ۲- ………….        ۳- ………….        ۴- …………..        ۵- …………..       

تبصره : حرف ثاء دارای صفت نَفث نیز می باشد .

جیم

مخرج جیم :حرف « جیم » ما بین وسط زبان و وسط سقف به تلفظ در می آید . و به دلیل آنکه محل خروج حرف جیم شکاف دهان می باشد به حرف شَجًری مشهور است .

ابتدا تلفظ صحیح جیم را از استاد بشنوید و سپس صفتهای مربوط به آن را از صفات داده شده استخراج نمائید .

جالُوتَ –جُمیلٌ – اَجًمُعینُ – یْجادِلُ – ساجِدینُ – جاثِمینُ – رُجًفَه – مْجًرِمینُ

۱- …………..        ۲- ………….        ۳- ………….        ۴- …………..        ۵- …………..       

تبصره : چنانچه حرف « جیم » دارای سکون باشد صفت قلقله نیز به آن داده می شود .

وحالا قرآن را باز کنید و از آیات بیست و ششم سوره بقره الی سی وچهارم آن را با دقت تلاوت کنید.
حاء

مخرج حاء : حرف حاء از وسط حلق به همراه غلظت و گرفتگی صدا که ویژه این حرف می باشد تلفظ می گردد . این حرف نیز یکی از حروف حلقی است .

ابتدا تلفظ صحیح « حاء » را از استاد بشنوید و سپس صفتهای مربوط به آن را از صفات داده شده استخراج نمائید .

اَحًمُدْ – رُحًمنِ – رُحیمْ – سْبًحانُ اللهِ – الحمد الله – فِی الْبُحًرِ – اَحُدْ – حِسابٍ – مُحًمْوداً

۱- …………..        ۲- ………….        ۳- ………….        ۴- …………..        ۵- …………..       

تبصره : حرف ثاء دارای صفت نَفث نیز می باشد .

خاء

مخرج خاء : حرف خاء از ادنی الحلق یعنی نزدیکترین نقطه حلق به دهان به همراه کمی گرفتگی صدا تلفظ میگردد. این حرف نیز به حرف حلقی مشهور است.

ابتدا تلفظ « خاء » را از استاد بشنوید و سپس صفتهای مربوط را از صفات داده شده استخراج نمایید .

خالِدْونُ – خَبیرْ – اَخْلَدُه – خَلَقُ – یُخْلُقْ – اِخْتَصَمْوا – خِزْیْ – خَیًرُ – لِیْخْرِجْوکُ

۱- …………..        ۲- ………….        ۳- ………….        ۴- …………..        ۵- …………..       

قرآن را باز کنید از سوره نازعات آیات یکم تا آخر آنرا به دقت تلاوت کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوال امنیتی: